+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Diaľkové štúdium.

Výučba na diaľku

Aj keď dnešná náročná situácia ohľadne COVID19 núti množstvo firiem adaptovať sa na nové podmienky a regulácie zo strany štátu a hľadať nové riešenia prerazenia na trhu, pre nás je dištančná forma štúdia základným obchodným modelom, ktorému sa venujeme už 28 rokov na slovenskom trhu. Pre nás to nie je žiaden experiment a ponúkame plnohodnotné riešenia dištančného štúdia overené takmer tromi dekádami a tisíckami spokojných študentov.

Aké dôležité je vzdelanie, vie každý. V dnešnom čase, kedy globalizácia ruší postupne všetky hranice to platí ešte vo väčšej miere. Každý, kto sa chce presadiť či už v pracovnom živote, chce študovať v zahraničí alebo sa chce jednoducho dohovoriť počas cestovania a zahraničnej dovolenky vie, že sa musí neustále vzdelávať a nemôže sa uspokojiť s už nadobudnutými vedomosťami.

Nie všetci zamestnaní môžu navštevovať denné alebo večerné kurzy v presne stanovenom čase a v mieste svojho bydliska. Mnohí ste pracovne vyťažení, pracujete na zmeny, niektorí z Vás majú iné rodinné povinnosti a mnohí jednoducho nemali doteraz ani príležitosť. HUMBOLDT IDŠ preto ponúka spojiť štúdium, zamestnanie i rodinu formou diaľkového štúdia, nakoľko s klasickým vzdelaním získaným v škole dnes už nikto nevystačí.

Takisto si treba si uvedomiť, že ani v tých najrozvinutejších ekonomikách štát nenesie celú ťarchu vzdelávacieho systému sám. V prevažnej väčšine vyspelých krajín sa za kvalitné vzdelanie platí. Štát i hospodárske subjekty už dávno pokladajú túto učebnú metódu za plnohodnotnú. Dovoľuje Vám nielen udržať si pracovné miesto resp. získať nové a lepšie, zvýšiť vašu odbornosť, ale máte príležitosť sebazdokonaľovania sa a nič nezameškáte.

Počas diaľkového štúdia nestrácate kontakt s odbornou praxou. Čo sa dnes naučíte, už zajtra využijete prakticky vo svojom zamestnaní. Spojenie pracovných skúseností s vyššími odbornými a teoretickými znalosťami zväčša vytvára predpoklady, že získate vyššie postavenie a úspech v živote.

Tento spôsob štúdia nie je určený každému záujemcovi. Je náročný na sebadisciplínu, vôľu niečo dokázať, byť náročný k sebe samému a oplývať zdravou dávkou sebadôvery a samostatnosti.

Pri diaľkovom štúdiu rozhodujete o sebe sami. Chránime Vaše súkromie. Nikto sa nedozvie o Vašom diaľkovom štúdiu, o Vašich možno ešte dnes skromných, ale neskôr obšírnych vedomostiach, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sa ľudia, ktorí už dosiahli pomerne vysoké postavenie, rozhodnú pre ďalšie štúdium práve touto metódou.

Ponúkaná forma – dištančné štúdium na diaľku nemalou mierou prispieva k možnosti vzdelávať sa, zvyšovať, doplňovať a rozširovať si svoju kvalifikáciu alebo získavať novú, a zároveň najlepšie zodpovedá osobnosti dospelého človeka, jeho časovým možnostiam a potrebe vzdelávať sa.

Jednými z najpopulárnejších kurzov sú kurzy špecializované na prípravu na štátne jazykové skúšky.

Študijný postup