+421 (918) 103 138         humboldt @ humboldt.sk     
Už 25 rokov vzdelávame

Internetové kurzy. Moderná učebná metóda.

Výučba na diaľku – moderná učebná metóda

Aké dôležité je vzdelanie, vie každý. V dnešnom čase, keď Slovensko prechádza na trhové hospodárstvo, platí ešte vo väčšej miere, že sa musíte vzdelávať ďalej, prípadne si doplniť vzdelanie a nemôžete sa uspokojiť s nadobudnutými vedomosťami. Ubezpečujete sa o tom na každom kroku, napríklad, ak si hľadáte zamestnanie alebo sa rozhodujete, čo budete robiť ďalej.
Nie všetci zamestnaní môžu navštevovať denné alebo večerné kurzy v presne stanovenom čase a v mieste svojho bydliska. Mnohí pracujete na smeny, niektorým nedovolia zasa iné povinnosti a mnohí z vás nemali doteraz ani príležitosť. HUMBOLDT IDŠ preto ponúka spojiť štúdium i zamestnanie formou diaľkového štúdia, lebo so vzdelaním získaným v škole dnes už nikto nevystačí.
Treba si uvedomiť, že ani v tých najrozvinutejších ekonomikách štát nenesie celú ťarchu vzdelávacieho systému sám, ale v mnohých krajinách sa za vzdelanie platí. Štát i hospodárske subjekty už dávno pokladajú túto učebnú metódu za plnohodnotnú. Dovoľuje Vám nielen udržať si pracovné miesto, Vašu pracovnú odbornosť, ale máte príležitosť zdokonaľovať sa a nič nezameškáte.
Počas diaľkového štúdia nestrácate kontakt s odbornou praxou. Čo sa dnes naučíte, už zajtra využijete prakticky vo svojom zamestnaní. Spojenie pracovných skúseností s vyššími odbornými a teoretickými znalosťami zväčša vytvára predpoklady, že získate vyššie postavenie a úspech v živote.

Tento spôsob štúdia nie je určený každému záujemcovi. Je náročné na sebadisciplínu, vôľu niečo dokázať, byť náročný k sebe samému a oplývať zdravou dávkou sebadôvery a samostatnosti.

Pri diaľkovom štúdiu rozhodujete o sebe sami. Chránime Vaše súkromie. Nikto sa nedozvie o Vašom diaľkovom štúdiu, o Vašich možno ešte dnes skromných, ale neskôr obšírnych vedomostiach, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sa ľudia, ktorí už dosiahli pomerne vysoké postavenie, rozhodnú pre ďalšie štúdium práve touto metódou.

Ponúkaná forma – dištančné štúdium na diaľku nemalou mierou prispieva k možnosti vzdelávať sa, zvyšovať, doplňovať a rozširovať si svoju kvalifikáciu alebo získavať novú, a zároveň najlepšie zodpovedá psychike dospelého človeka, jeho časovým možnostiam a potrebe vzdelávať sa.

Jednými z najpopulárnejších kurzov sú kurzy špecializované na prípravu na štátne jazykové skúšky.

Študijný postup