+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

110 Nemecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-B1 s individuálnym študijným plánom.
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať nemecký jazyk a rozhodli sa pre štúdium nemeckého jazyka od úplného začiatku, prípadne absolvovali kurzy a štúdium nemeckého jazyka v minulosti na stredných a základných školách a majú záujem o obnovenie pasívnych vedomostí.
Kurz je spracovaný metodicky od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou. Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učivo vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení.
Fonetickú výuku a náhradu pedagóga zabezpečujú nosiče CD-ROM, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu.
V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drilu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba v danej tematickej oblasti.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným alebo stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetkých absolventov základných a stredných škôl. Výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou. Kurz je svojím obsahom určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po materskej dovolenke pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

základné, stredoškolské

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy nemeckej gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov, tzn. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda nemecký jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v odbore všeobecných tém kurzu.
Získava vedomostí o základoch reálií nemecky hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na Rakúsku republiku, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry nemecky hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnosťami nemeckého jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v nemeckom jazyku.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba je 12+12 mesiacov (odporúčame 360 hodín až 520 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 51 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 45 domácich úloh (odporúčame vypracovať priemerne 1 úlohu týždenne).

Študijný materiál

Študijné texty autorov z Humboldt Fernlehr Institut Wien.

 • 1. diel
  • Študijný návod
  • Metodický návod ku kurzu
  • Slovník kurzu 110
  • Zošity 1-4
  • CD1
 • 2. diel
  • Zošity 5-13
  • CD 2
  • CD 3
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz