+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

111 Nemecký jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz zameraný do oblasti cestovného ruchu, služieb, podnikania, hotelierstva v úrovni náročnosti A2-B1 s individuálnym študijným plánom.
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je určený záujemcom, ktorí pracujú v odvetví cestovného ruchu, reštauračných a hotelových služieb, Slovensko so svojimi prírodnými krásami, geografickou polohou sa v rámci európskeho cestovného ruchu stáva zaujímavou destináciou pre zahraničných turistov. S nárastom cestovného ruchu na Slovensku rastú i nároky na jazykové vedomosti ľudí pracujúcich v tejto sfére.
Náš nadstavbový kurz nemčiny je svojím obsahom orientovaný do slovnej zásoby týkajúcej sa cestovného ruchu, hotelierstva, služieb a nemeckej obchodnej korešpondencie. V štúdiu prechádza študent metodickým postupom slovnou zásobou komplexným obsahom lekcií zameraných do špecifických oblastí hotelierstva, služieb, turizmu, obchodnej korešpondencie. V neposlednej rade čaká na študenta množstvo frazeologických spojení a prehľad základnej gramatiky vychádzajúcej z obsahu kurzu.
Úspešný postup v tomto kurze predpokladá základné vedomosti z nemeckého jazyka. Okrem rozširovania slovnej zásoby poskytuje študijný materiál množstvo ďalších vedomostí a poznatkov zo systémovej práce turistického, hotelového zariadenia v zahraničí. V študijných textoch sú prezentované materiály hotelových zariadení z nemecky hovoriacich krajín Európy.

Cieľová skupina

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne NJ, záujemcovia pracujúci v oblasti cestovného ruchu, absolventi stredných škôl tohoto charakteru, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetky kádre – absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková internetová forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné vedomosti NJ v rozsahu v úrovni A1.

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje novou slovnou špecifickou zásobou okolo 2 500 lexikálnych jednotiek. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov. Ovláda špecifickú slovnú zásobu NJ slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore špecifických tém kurzu.
Získava vedomostí o základoch fungujúceho podniku v cestovnom ruchu, disponuje základmi obchodnej korešpondencie v tejto oblasti, má informácie o jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na Rakúsku republiku a jej cestovný ruch, o kultúre a podmienkach podnikania, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní sietí cestovných kancelárií, hotelov. Je oboznámený so špecifickou slovnou zásobou, spôsobmi vedenia obchodných rozhovorov od recepcie hotela po dennú prevádzku cestovnej kancelárie. Disponuje grafickými zručnosťami nemeckého jazyka v obchodnej korešpondencii.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva zo 4 samostatných skrípt obsahovo zameraných, z ktorých je potrebné vypracovať 4 domáce úlohy, každé 3 mesiace 1 úlohu. Každá úloha pozostáva z niekoľkých podúloh v rôznych stupňoch náročnosti v počte 8-14. Tieto podúlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov.

Študijný materiál

Materiál vypracovali pedagogickí pracovníci pre potrebu Humboldt IDŠ.

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod pre jazykové kurzy
  • Metodické pokyny
  • Domáce úlohy + Phrasen zu Lehrtexten A-B
  • Učebnica – Lehrtexte A
  • Učebnica – Lehrtexte B
  • Lösungsschlüssel zu Lehrtexten A-B
  • Slovník
  • CD zu Lehrtexten A-B
 • 2. diel
  • Učebnica – Lehrtexte C
  • Učebnica – Lehrtexte D
  • Lösungsschlüssel C-D
  • Phrasen C-D
  • Deutsch in Gastronomie – doplnková literatúra
  • CD zu Deutsch in Gastronomie
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz