+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

117 Nemčina v zdravotníctve – Deutsch im Gesundheitswesen.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým zameraním v úrovni A2-B1

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom kurzu je obohatenie slovnej zásoby o približne 3000 slov obsahovo vychádzajúcich z lexiky zdravotníckej terminológie, v študijnom pláne sú postupným spôsobom podľa náročnosti zakomponované témy od jednoduchých fráz „U lekára“ až po odborné články venujúce sa bližšie rôznym problémom v zdravotníctve. Kurz ponúka kompletnú slovnú zásobu zo zdravovedy, gramatiku nemeckého jazyka v základnom (I.) stupni náročnosti, na množstve cvičení je možné overiť získané vedomosti z udanej problematiky lekcie.
Základným cieľom je skvalitniť u študentov ich vedomosti z nemeckého jazyka, dostať ich na kvalitatívne vyššiu formu a v značnej miere prispieť k budovaniu špecifickej slovnej zásoby. V dostupných odborných článkoch nájdu študenti množstvo odborných informácií o zdravotníckej problematike, chorobách, riešeniach a úspechov nových výskumov, reálne situácie zdravotníctva vo svete a pod. Kurz ponúka solídne vedomosti záujemcom pracujúcim v oblasti zdravotníctva v nemecky hovoriacich krajinách, lekárom, zdravotným sestrám zaoberajúcim sa nemeckým jazykom na profesionálnej úrovni.

Cieľová skupina

Záujemcovia so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním pre prax v zdravotníctve ( lekári, zdravotné sestry, administratíva v zdravotníctve), v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach, záujemcovia o zvýšenie vedomostí z NJ na profesionálnu úroveň, absolventky stredných zdravotníckych škôl, nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami NJ, maturanti z NJ, kurz je vhodný pre absolventov stredných škôl s iným zameraním, záujemcovia pracujúci v zdravotníckych zariadeniach mimo SR

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z nemeckého jazyka v úrovni A1 a čiastočný prehľad a vedomosti v nemeckej gramatike.

Profil absolventa

Po zdarnom absolvovaní kurzu získa študent solídny prehľad o jazykovej terminológii v zdravotníctve, dokáže ju aktívne používať v hovorovom prejave, má vybudované schopnosti komunikácie v pásme aktívnej reakcie, disponuje solídnym prehľadom o všeobecnej gramatike, dokáže reagovať na odbornú problematiku, počas štúdia získava prehľad o moderných trendoch v zdravotníctve v jeho jednotlivých úsekoch, je informovaný o možných zdrojoch najnovších informácií dostupných na internete, veľmi dôležitou súčasťou profilu je získaná slovná zásoba v počte okolo 3000 špeciálnych lexikálnych jednotiek, vo forme gramatických cvičení v jednotlivých lekciách získava študent praktickú zručnosti v písomnom prejave.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva z dole uvedeného študijného materiálu.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Metodické pokyny a domáce úlohy
  • Heft 1 – lekcie 1, 2, 3
  • Heft 2 – lekcie 4, 5, 6
  • Heft 3 – lekcie 7, 8, 9
  • CD1 (1-10 L)
  • Slovník 117
 • 2. diel
  • Heft 4 – lekcie 10, 11, 12
  • Heft 5 – lekcie 13, 14, 15
  • Heft 6 – lekcie 16, 17, 18
  • Heft 7 – lekcie 19, 20
  • CD 2 (10-20 L)

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz