+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

118 Právnická nemčina – Deutsch für Juristen.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým zameraním v úrovni B2–C1 (pokročilí)
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Reč právnikov má svoje špecifikum. Ide o špecifický spôsob vyjadrovania, ktorý je vlastný právnikom, advokátom, sudcom, obchodníkom, zákonodarcom a ľuďom pracujúcich v oblastiach vyžadujúcich znalosť práva, hospodársky noriem a iných úzko súvisiacich právnických oblastí. Nemčina disponuje špecifickou slovnou zásobou pre oblasť práva a hospodárstva. V tomto kurze ponúkame obsahový prierez právnickej nemčiny od pracovného práva, hospodárskeho práva až po právo rodinné. Cieľom kurzu je predovšetkým zvýšenie úrovne gramatických vedomosti študenta, ktoré sú základnou podmienkou pre jeho napredovanie v štúdiu.
Na množstve cvičení a ukážok z praxe s právnickou tematikou si študent rozširuje špecifickú slovnú zásobu. Ide o množstvo vyjadrení, ustálených zvratov a fráz, ktorých praktické využitie si nacvičuje a overuje v praktických cvičeniach v každej lekcii. Každá lekcie má svoju nosnú tému, z ktorej pramenia cvičenia na porozumenie novej slovnej zásoby, porozumenie textu, cvičenia na nácvik písania a získania nových zručností, opakovanie novej lexiky, obsahové vedomosti z nemeckého práva, rozšírenie znalosti právnických reálií nemecky hovoriacich krajín. Štúdium v kurze udržuje v aktivite aj poznatky a vedomosti získané študentom v predošlom období a v kombinácii s novým učivom dáva moderný a kvalitný progres vedomostiam študenta.

Cieľová skupina

Právnici, zamestnanci právnických spoločností, advokáti, záujemcovia z firiem patriacim nemeckým nadnárodným spoločnostiam, záujemcovia pracujúci vo spoločnostiach obchodujúcich so zahraničnými partnermi v nemecky hovoriacich oblastiach Európy, záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne v nemčine s právnickým zameraním, absolventi stredných škôl, nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami NJ, kurz je vhodný pre absolventov obchodných akadémií s praxou zameranou na hospodárske právo, právnickej fakulty, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z nemeckého jazyka v úrovni B1 (stredne pokročilí)

Profil absolventa

Absolvent kurzu má dostatočné vedomosti z gramatiky a z nových pravidiel nemeckého pravopisu, ovláda z textov vychádzajúce obsahové lexikálne jednotky, má dostatočne rozšírenú slovnú zásobu o nové odborné a špecifické termíny, vie ich používať v praktických súvislostiach, má solídny všeobecný prehľad o nemeckom a rakúskom práve, dokáže koncipovať základné právnické dokumenty v nemeckom jazyku, má prehľad o tvorbe a obsahu obchodných zmlúv, dokáže komunikovať v danej oblasti s nemecky hovoriacim partnerom na obsahovú tému študijných textov, je informovaný o Európskom práve v rámci všeobecného pohľadu, disponuje odbornými znalosťami a vedomosťami z oblastí práva obchodného, rodinného, pracovného, hospodárskeho všeobecne, dedičského, vecného, civilného.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 375-600 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán je zameraný do špecifických oblastí, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Študijný návod
  • DERE01
  • DERE02
  • DERE03
  • DERE05
  • DERE06
 • 2. diel
  • WIRE01
  • WIRE02
  • WIRE03
  • RECH01
  • RECH02
  • RECH03
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz