+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

124 Anglická obchodná korešpondencia.

Anglický jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz zameraný do oblasti podnikania, obchodu, ekonomickej problematiky v úrovni B2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Potreba ovládania vedenia obchodnej korešpondencie v cudzom jazyku sa v súčasnej dobe stáva neodmysliteľnou požiadavkou zabezpečenia obchodných stykov so zahraničnými spoločnosťami. Obchodná korešpondencia v angličtine má dôležitý význam v nadväzovaní obchodných stykov, samotnej realizácie obchodného partnerstva so zákazníkmi a obchodnými partnermi po celom svete. Kurz ponúka nielen značné obohatenie slovnej zásoby o termíny úzko spojené s vyjadrovaním sa v obchodnom styku, ale z časti priblíži i štruktúru samotného obchodovania vo zvyklostiach zahraničných firiem, ktoré boli donedávna v našich podmienkach neznáme.
V jednotlivých častiach študijného materiálu kurzu sa zoznámite s platnými normami korešpondencie západného obchodného sveta a na množstve praktických príkladov metódou postupnosti a náročnosti preniknete do problematiky korešpondenčného jazyka. Ten je známy svojimi ustálenými zvratmi, množstvom frazeologických viet a vetných spojení a v nemalej miere i ovplyvňujú vzťah zahraničného obchodného partnera nielen ku Vám – ku osobe, ale i k firme, v ktorej pracujete. Počas štúdia je predpoklad obohatenia odbornej slovnej zásoby o minimálne 1200 lexikálnych jednotiek.

Cieľová skupina

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne AJ, záujemcovia pracujúci v oblasti obchodu, absolventi stredných škôl tohoto charakteru, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetky kádre – absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné až priemerné vedomosti AJ v úrovni A2-B1, výhodou maturita z AJ v úrovni B2

Profil absolventa

Absolvent kurzu má vedomosti a praktické fonetické zručnosti v AJ, pozná členenie slovných druhov, ich postavenie vo vetách a vetných spojeniach z morfologického a syntaktického hľadiska, postupne je vedený slovnými druhmi s dôrazom na praktické cvičenia, ktorých riešenia si môže overiť v kľúčoch jednotlivých skrípt, ovláda slovné druhy, slovesné časy v AJ, prakticky dokáže využívať v konverzácii a modelových vetách modálne slovesá, používanie členov, rozozná rozdiely medzi činným a trpným rodom, vie ich prakticky použiť v ústnom i grafickom prejave, je informovaný o vedľajších funkciách slovies.
základné vedomosti z oblasti reálií – geografickej polohe GB, USA, spoločenského, politického a školského systému v GB a USA, z oblasti tradícií v týchto štátoch, o priemysle, masovokomunikačných prostriedkoch, má prehľad o najdôležitejších literárnych predstaviteľov oboch krajín pozná ich najslávnejšie diela, v praktických cvičeniach si zdokonaľuje svoju výslovnosť a fonetickú stránku jazyka, má obohatenú slovnú zásobu v aktívnom ponímaní o približne 1500 – 2000 lexikálnych jednotiek.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 10+10 mesiacov (odporúčame 120-350 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z učiva učebných zošitov v skladbe študijného materiálu, odporúčaný študijný počet hodín je informatívny, tempo študenta je určované jeho individuálnymi schopnosťami.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • OBAN01
  • OBAN02
  • OBAN03
  • OBAN04
 • 2. diel
  • OBAN05
  • OBAN06
  • OBAN07
  • OBAN08
  • OBAN09
  • OBAN10
  • OBAN11
  • OBAN12
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz