+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

130 Francúzsky jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Francúzsky jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so základnou slovnou zásobou v úrovni A1-A2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať cudzí jazyk a rozhodli sa pre štúdium cudzieho jazyka od úplného začiatku, prípadne absolvovali kurzy a štúdium jazyka v minulosti na stredných a základných školách a majú záujem o aktivizáciu pasívnych vedomostí. Kurz je spracovaný metodicky prirodzenou metódou od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou.
Prirodzená metóda, nazývaná aj priama metóda, má v metodike učenia sa cudzích jazykov výnimočné postavenie. Ide o moderný spôsob učenia sa cudzích jazykov na základe individuálnych schopností študenta s cieľom dosiahnutia komunikatívnej úrovne mimo gramatických poučiek, prevláda učivo faktu. Na základe dosiahnutia ovládania slovnej zásoby prvej lekcie pristupujú nové slovíčka a zvraty nenásilne, kedy študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu predchádzajúcich cvičení.
Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učiva vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení. Fonetickú výuku a suplovanie pedagóga zabezpečujú disky CD-ROM, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu. V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drillu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba v danej tematickej oblasti.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetkých absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, záujemcovia, ktorí už pre určitým časom prešli kurzami na úrovni začiatočníkov a pociťujú potrebu zaktivizovať získané pasívne vedomosti v aktívnom vedomí, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektronickou poštou a internetom.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, stredoškolské, výhodou môžu byť už absolvované prvé kontakty s francúzskym jazykom

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda cudzí jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu.
Získava vedomostí o základoch reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých cudzím jazykom hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry jazykom hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch – Čítanka. Disponuje grafickými zručnosťami jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v študovanom jazyku.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-400 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 50 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 7 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Študijný návod
  • Predslovy
  • Metodický návod
  • Úvodné listy 1-20
  • Zošit 1 kapitoly 1-4
  • Zošit 2 kapitoly 5-8
  • Zošit 3 kapitoly 9-12
  • Zošit 4 kapitoly13-16
  • Zošit 5 kapitoly17-20
  • Zoznam slov 1 (slovník)
  • Riešenia k cvičeniam.1-20
  • CD 1
  • CD 2
 • 2. diel
  • Úvodné listy 21-50
  • Zošit 6 kapitoly 21-23
  • Zošit 7 kapitoly 24-26
  • Zošit 8 kapitoly 27-29
  • Zošit 9 kapitoly 30-32
  • Zošit 10 kapitoly 33-35
  • Zošit 11 kapitoly 36-38
  • Zošit 12 kapitoly 39-41
  • Zošit 13 kapitoly 42-44
  • Zošit 14 kapitoly 45-46
  • Zošit 15 kapitoly 47-48
  • Zošit 16 kapitoly 49-50
  • Zoznam slov 2 (slovník)
  • Zoznam slov 3 (slovník)
  • Riešenia k cvičeniam A a C, kapitoly 21-50
  • Čítanka 1
  • Čítanka 2
  • CD 3
  • CD 4
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz