+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

131 Francúzsky jazyk pre pokročilých.

Francúzsky jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so všeobecným zameraním v úrovni B1-B2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Francúzsky jazyk má svoje špecifické postavenie v Európe, jeho vplyv a dôležitosť spojená s prienikom do iných štátov Európy a sveta, vždy súvisela s historickými udalosťami, ktoré sa odohrávali v histórii francúzskej krajiny a svojou dôležitosťou ovplyvňovali historický vývin európskych štátov nielen po kultúrnej, ale i geopolitickej stránke vývinu Európy v minulých storočiach, kurz pre pokročilých je svojím obsahom orientovaný do všedného, obyčajného života priemernej francúzskej rodiny so svojimi každodennými starosťami, z týchto situácii pramení i obsah slovnej zásoby kurzu, ktorý tvorí nadstavbovú časť komunikácie v tomto jazyku, autor kurzu kladie dôraz nielen na samotný rozsah gramatiky, fonetické spracovanie textov a ich následné precvičovanie v rečových, melodických cvičeniach, ale i na obsahové zameranie kurzu podľa tém jednotlivých lekcií.
Cieľom je rozšírenie základnej slovnej zásoby v aktívnom používaní o 2 000 lexikálnych jednotiek, formou fonetických cvičení vychádzajúc z posluchových nsičov kurzu je zdokonalenie výslovnosti vo francúzskom jazyku, články sú obsahom okrajovo zamerané do najdôležitejších historických období vývoja frankofónnych oblastí, oblasti reálii a konverzačných tém, v kurze je prispôsobený metodický postup v napredovaní, dopnenie gramatických vedomostí množstvom praktických cvičení, ktoré si môže študent overiť v riešeniach, v dolnkovom čítaní získava informácie o reáliách a konverzačných témach na úrovni výkonu základnej štátnej jazykovej skúšky C1.

Cieľová skupina

Absolventi kurzov FJ na úrovni začiatočníci, nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetkých absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, záujemcovia, ktorí už pre určitým časom prešli kurzami na úrovni začiatočníkov a pociťujú potrebu zaktivizovať získané pasívne vedomosti v aktívnom vedomí, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektronickou poštou a internetom.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, stredoškolské, výhodou už absolvované prvé kontakty s cudzím jazykom

Profil absolventa

Absolvent kurzu 131 má obohatenú slovnú zásobu v aktívnom používaní o približne 2000 slov, ovláda fonetické vzory modelových viet, melodiku a intonačné stupne FJ, z gramatickej oblasti disponuje vedomosťami z vetnej skladby, z morfológie, pozná historický vývin FJ, ovláda formy písomnej listovej korešpondencie, disponuje základnými vedomosťami a prehľadom v reáliách krajín hovoriacich francúzskym jazykom, v konverzačných témach v okruhu politika, ekonómia, trh práce, cestovanie, Paríž, kultúra, bývanie, zdravoveda, tradície a sviatky, životné prostredie, šport, medziľudské vzťahy, životné prostredie a iné.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva zo 60 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 12 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Študijný návod
  • Učebnica I
  • Slovník I
  • Riešenia úloh, domáce úlohy I
  • Metodický sprievodca, gramatika I
  • Čítanka I
  • CD 1
  • CD 2
 • 2. diel
  • Učebnica II
  • Slovník II
  • Riešenia úloh, domáce úlohy II
  • Čítanka II
  • CD 3
  • CD 4
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz