+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

150 Španielsky jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Jazykové kurzy, Španielsky jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-A2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Španielčina sa stala jedným z najrozšírenejších svetových jazykov. Týmto jazykom hovoria ľudia i v krajinách Južnej Ameriky, ktorých politický a hospodársky význam neustále rastie. Z tohto dôvodu sú ľudia hovoriaci aktívne po španielsky žiadaní v rôznych oblastiach hospodárstva. Dobré ovládanie španielčiny môže priniesť i pracovný úspech, v súčasnom období je ešte stále málo ľudí, ktorí disponujú znalosťami tohto jazyka. Európa sa zjednocuje a pod vplyvom hospodársko-ekonomických aktivít sa presadzuje i španielsky kapitál na našom území. Kurz je spracovaný prirodzenou metódou a obsahuje základnú slovnú zásobu. Neustálym opakovaním fráz, slovíčok, jednoduchých viet si vybudujete solídny základ pre ďalšie napredovanie a zdokonaľovanie vedomostí v jazyku. V neposlednej rade je dôležité brať v úvahu i nárast cestovného ruchu pre obyvateľov našej krajiny.
Španielsko sa stáva jednou z často navštevovaných krajín Európy našimi turistami. Ak ovládate jazyk krajiny, v ktorej chcete stráviť príjemnú dovolenku na španielskych plážach, ušetríte si starosti vyhnete sa nepríjemnostiam. V študijnom pláne sú zakomponované všeobecné znalosti reálií Španielska a rozsah konverzačných tém na úrovni každodennej komunikácie určenej do rôznych oblastí života. Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať cudzí jazyk a rozhodli sa pre štúdium cudzieho jazyka od úplného začiatku, prípadne absolvovali kurzy a štúdium cudzieho jazyka v minulosti na stredných a základných školách a majú záujem o aktivizáciu pasívnych vedomostí. Kurz je spracovaný metodicky prirodzenou metódou od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou.
Prirodzená metóda, nazývaná aj priama metóda, má v metodike učenia sa cudzích jazykov výnimočné postavenie. Ide o moderný spôsob učenia sa cudzích jazykov na základe individuálnych schopností študenta s cieľom dosiahnutia komunikatívnej úrovne mimo gramatických poučiek, prevláda učivo faktu. Na základe dosiahnutia ovládania slovnej zásoby prvej lekcie pristupujú nové slovíčka a zvraty nenásilne, kedy študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu predchádzajúcich cvičení. Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učiva vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení. Fonetickú výuku a suplovanie pedagóga zabezpečujú CD, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu. V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drilu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetky kádre – absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, záujemcovia, ktorí už pre určitým časom prešli kurzami na úrovni začiatočníkov a pociťujú potrebu zaktivizovať získané pasívne vedomosti v aktívnom vedomí, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektonickou poštou a internetom, pri štúdiu španielčiny predpokladáme záujem o reálie Španielska, konverzačné témy na úrovni každodennej komunikácie

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, stredoškolské, výhodou sú už absolvované prvé kontakty so španielskym jazykom

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda cudzí jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu. Získava vedomosti o základoch reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých cudzím jazykom hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry jazykom hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnosťami jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v študovanom jazyku, má základné vedomosti demografického charakteru o krajine, pozná zvyky a obyčaje, tradičné oslavy a ich spôsoby počas celého roka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-400 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 45 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Návod
  • Úvodné listy ku kapitolám 1-20
  • Zoznam slov
  • Slovníček 1
  • Gramática
  • Riešenia ku kapitolám 1-20
  • Cuaderno 1
  • Cuaderno 2
  • Cuaderno 3
  • Cuaderno 4
  • CD 1,2
 • 2. diel
  • Úvodné listy ku kapitolám 21-45
  • Slovníček 2
  • Riešenia ku kapitolám 21-45
  • Cuaderno 5
  • Cuaderno 6
  • Cuaderno 7
  • Cuaderno 8
  • Cuaderno 9
  • CD 3,4
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz