+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

170 Maďarský jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Jazykové kurzy, Maďarský jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým zameraním v úrovni A1-A2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Jazyk našich južných susedov, s ktorými nás spájajú spoločné dejiny minulých storočí, patrí do skupiny uhrofínskych jazykov. Kurz, ktorý vám ponúkame, je spracovaný prirodzenou metódou s cieľom dosiahnutia bežnej komunikácie na úrovni každodenného života. Pre nadväzovanie obchodných a kultúrno – spoločenských stykov s maďarskými spoločnosťami je určite výhodou ovládanie tohto jazyka. V súčasnej dobe zaznamenávame rozmach týchto kontaktov, ktoré prinášajú osoh a úžitok obidvom zúčastneným stranám. Okrem základnej slovnej zásoby sa v obsahu kurzu nachádzajú i zaujímavosti geografického charakteru, množstvo reálií, zvykov, historických a súčasných tém, ktoré môžu obohatiť intelekt účastníka kurzu o nové zaujímavé vedomosti. Nezanedbateľným faktom je rozvoj a nárast cestovného ruchu s ponukou množstva zaujímavých turistických stredísk, historických a kultúrnych pamiatok na území hlavného mesta Budapešti a v ostatných regiónoch Maďarska.
Zo skúseností Humboldt Wien môžeme konštatovať, že kurz je obľúbený hlavne na území zmiešaných regiónov južného Slovenska pre komunikáciu s najbližšími v rodine a s priateľmi z druhej strany Dunaja. Kurz je spracovaný metodicky prirodzenou metódou od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou. Prirodzená metóda, nazývaná aj priama metóda, má v metodike učenia sa cudzích jazykov výnimočné postavenie. Ide o moderný spôsob učenia sa cudzích jazykov na základe individuálnych schopností študenta s cieľom dosiahnutia komunikatívnej úrovne mimo gramatických poučiek, prevláda učivo faktu. Na základe dosiahnutia ovládania slovnej zásoby prvej lekcie pristupujú nové slovíčka a zvraty nenásilne, kedy študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu predchádzajúcich cvičení. Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učiva vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení. Fonetickú výuku a suplovanie pedagóga zabezpečujú CD nosiče, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu. V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drilu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba v danej tematickej oblasti.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetkých absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, záujemcovia, ktorí už pre určitým časom prešli kurzami na úrovni začiatočníkov a pociťujú potrebu zaktivizovať získané pasívne vedomosti v aktívnom vedomí, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektronickou poštou a internetom.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, stredoškolské, výhodou už absolvované prvé kontakty s cudzím jazykom

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2 000 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda cudzí jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu. Získava vedomostí o základoch reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých cudzím jazykom hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry jazykom hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnosťami jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v študovanom jazyku, má základné vedomosti demografického charakteru o krajine, pozná zvyky a obyčaje, tradičné oslavy a ich spôsoby počas celého roka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 400-600 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 40 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 7 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod pre jazykové kurzy
  • Návod k štúdiu – Metodický návod k lekciám 1-5
  • Zošit 1, lekcie 1-3
  • Zošit 2, lekcie 4-6
  • Zošit 3, lekcie 7-9
  • Zošit 4, lekcie 10-12
  • Zošit 5, lekcie 13-15
  • Zoznam slov, slovník 1-15
  • Riešenia cvičení „A“ 1-15
  • CD 1, 2
 • 2. diel
  • Metodický návod k lekciám 6-16
  • Zošit 6, lekcie 16-18
  • Zošit 7, lekcie 19-21
  • Zošit 8, lekcie 22-24
  • Zošit 9, lekcie 25-27
  • Zošit 10, lekcie 28-30
  • Zošit 11, lekcie 31-33
  • Zošit 12, lekcie 34-36
  • Zošit 13, lekcie 37-39
  • Zošit 14, lekcie 40-42
  • Zošit 15, lekcie 43-45
  • Zošit 16, lekcie 46-50
  • Zoznam slov, slovník 16-50
  • Riešenia cvičení „A“ 16-50
  • CD 3, 4, 5
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz