+421 (918) 103 138         humboldt @ humboldt.sk     
Už 25 rokov vzdelávame

380 Marketing.

Odborné kurzy

Organizačná forma

Internetový obchodno–ekonomický (rekvalifikačný kurz)
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Historický prehľad vývinu marketingu, premeny trhu, prenikanie do Európy a americký vzor, funkcie marketingu, podiel na trhu, obchodné operácie, vytváranie trhových výkonov, životnosť produktu, tvorba ceny, cenové stratégie, diferenciácie, uplatňovanie cien, ciele a uplatňovanie reklamy, jej účinky, reklamné prostriedky a nositelia reklamy, distribúcia, distribučná logistika, marketingový mix, právna náuka vo výbere z právnych kapitol, t.j. občianske právo, zmluvy, živnostenský zákon, obchodný zákonník, pracovné právo, podnik v trhovom hospodárstve, vedenie podniku, úpadok, základy jednoduchého účtovníctva, sústava daní v SR, Zákon o DPH.

Cieľová skupina

Nezamestnaní všeobecne, ďalej nezamestnaní absolventi stredných/vysokých škôl, záujemcovia už pracujúci v marketingových oddeleniach podnikov pre ďalšie vzdelávania, súkromní podnikatelia už pôsobiaci v podnikateľskej činnosti, manažéri reklamných oddelení

Požadované vstupné vzdelanie

Bez požiadaviek, pre vstup do štúdia môžu byť výhodou stredoškolské vedomosti

Profil absolventa

Absolvent dokáže systémovo riadiť oddelenie marketingu spoločnosti, podniku, dokáže realizovať prieskum trhu, stanoviť marketingové stratégie, ciele marketingu, má prehľad v oblasti cenotvorby, určenie cenovej úrovne a následne cenové stratégie, je dostatočne oboznámený s taktikou pri cenových rokovaniach s dodávateľmi/predajcami, ovláda reklamné stratégie, je nápomocný pri plánovaní reklamy podniku, dokáže vypracovať situačnú analýzu, erudovane riadiť a usmerňovať výber reklamných prostriedkov a nositeľov reklamy, v rámci účtovníckych výkonov disponuje zručnosťami pre stanovenie rozpočtu, kalkulácii na reklamu, vie zorganizovať distribučné cesty smerom k maloveľkoobchodu/veľkoobchodu, formuluje kľúčové úlohy marketingu, marketingového mixu, orientuje sa v priamom marketingu, v rámci právnej náuky je dostatočne informovaný o občianskom, obchodnom, pracovnom práve, môže aktívne pôsobiť v rámci podnikovej informačnej sústavy, ovláda základy jedn. účtovníctva, má prehľad o daňovej sústave v SR a povinnostiach z nej vyplývajúcich.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 10+10 mesiacov, študijný materiál 12 študijných zošitov, 12 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Študijný návod
  • POHO07 Náuka o podniku
  • MARK01 Hospodársky vývin
  • MARK02 Tvorba trhových výkonov
  • MARK03 Cenotvorba
  • DASD Dane a správa daní
 • 2. diel
  • PRAV01 Obchodné právo
  • PRAV02 Výber právnych kapitol
  • MARK04 Reklama
  • MARK05 Distribúcia
  • MARK06 Marketingový mix
  • DPH Zákon o DPH
  • UCTO01 Jednoduché účtovníctvo
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2