+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

410 Základy psychológie.

Odborné kurzy

Organizačná forma

Internetový kurz základov psychológie pre potreby každodenného života.
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kto som ja? Aká je moja vnútorná, psychická sila, v čom spočíva? Ako ju môžem rozvinúť? Veľa ľudí nepozná vrodené vlastnosti svojej osobnosti. V tomto kurze sa dozviete a zistíte, ako objavíte a rozviniete svoje skryté sily a akým spôsobom môžete rozvinúť silu Vašej osobnosti. Súhra jedinca a jeho okolia je určovaná pocitmi, potrebami a motívmi. Z poznatkov modernej psychológie už vieme, ako získame veľký úžitok a prospech sebe samého. Kurz vám odporúča, ako sa máte správať počas bežné dňa, ako máte vychádzať a riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Vysvetlíme Vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Všetko vychádza z najnovších výskumov s uvedením množstva príkladov zo psychologickej praxe tak, aby ste získané poznatky mohli využiť v praktickom živote.
Ak poznáte silné stránky svojej osobnosti a vlastné psychologické predpoklady, vaša osobnosť sa neustále rozvíja. Stúpnu Vaše šance prezentovať sa v práci a získať úspech a uznanie od svojho privátneho a pracovného okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho konštruktívneho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti a rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní, v rodine, prípadne svojho dieťaťa. Je jedno, z akých dôvodov sa rozhodnete kurz absolvovať, či sú to profesionálne, alebo rodinné dôvody. Psychológia je náuka uvedomelých a nevedomých stavov duše človeka, ktorá v každodennom živote zohráva dôležitú úlohu. Teoretické a praktické skúsenosti sú veľkým pridaným plusom a pridanou hodnotou každej kvalifikácie.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia z radov širokej verejnosti majúci záujem o získanie základných vedomostí z oblasti základov psychológie, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre stredoškolské kádre – absolventov stredných škôl, ktorí neuspeli pri prijímacom konaní na vysoké školy, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre prípadnú súčasť rekvalifikácie nezamestnaných, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, pracovníkom rôznych firiem obchodujúcich prostredníctvom internetu, záujemcom, ktorí doposiaľ nemali možnosť vzdelávania sa v tejto oblasti.

Požadované vstupné vzdelanie

Bez určenia – kurz je určený pre všeobecne záujemcom, určitou výhodou je stredoškolské, prípadne i vysokoškolské vzdelanie.

Profil absolventa

Absolvent kurzu disponuje vedomosťami z danej oblasti, postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, získava historický prehľad vývoja psychológie, má dostatočné vedomosti o výkone psychologických testov, v oblasti všeobecnej psychológie dokáže analyzovať problematiku vnemu, vnímania a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka, dokáže sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať, pôsobiť na svoje okolie konštruktívne, ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca, má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov, je schopný podrobiť ich analýze s vyvodením definície a liečebného postupu, priamo podporujúcej kvalitu života, pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až zrelý vek človeka, má dostatočné vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Študijná doba 16+8 mesiacov, študijný materiál 16 študijných zošitov, 16 domácich úloh. Odporúčame mesačné štúdium jedného bloku (skrípt), študijné tempo závisí od individuálnych schopností a plánu študenta, predpokladá rozsah 500-750 študijných hodín.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • PSY01 Praktická psychológia
  • PSY02 Všeobecná psychológia
  • PSY03 Psychológia osobnosti
  • PSY04 Kríza a jej riešenie
  • PSY05 Psychické poruchy I
  • PSY06 Psychické poruchy II
 • 2. diel
  • PSY07 Psychoterapia I
  • PSY08 Psychoterapia II
  • PSY09 Vývinová psychológia
  • PSY10 Psychológia životných úsekov
  • PSY11 Psychológia vývinu v detskom veku
  • PSY12 Sociálna psychológia I
  • PSY13 Sociálna psychológia II
  • PSY14 Sociálne správanie človeka I
  • PSY15 Sociálne správanie človeka II
  • PSY16 Poruchy sociálneho správania
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2