+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

511 Nemecký pravopis – Die deutsche Rechtschreibung.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým filologickým zameraním na nový nemecký pravopis v úrovni B2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Ovládanie pravopisu je potrebné nielen v materinskom, ale i v cudzom jazyku. Kvalitný grafický prejav vzbudzuje úctu a obdiv u čítajúceho, toto pravidlo platí stáročia. V minulom období v nemecky hovoriacich krajinách prebiehala základná reforma nemeckého pravopisu. Spory o jej opodstatnenie viedli k rôznym stretom a sporom v odbornej jazykovo – vedeckej verejnosti uvedených krajín, základnou myšlienkou bola však jej realizácia po niekoľkých desaťročiach s uvedením roka platnosti 2006. V súčasnej dobe je na trhu dostatočné množstvo knižných titulov, ktorú sú graficky spracované už v pravidlách novej reformy pravopisu nemeckého jazyka. Cieľom nášho kurzu je priblížiť záujemcom, študentom, germanistom jej praktické zavedenie, dopad a vplyv na grafické činnosti v nemčine.
Ovládanie nových noriem pravopisu je potrebné pre osobný pokrok študentov, učiteľov a záujemcov z radov širokej verejnosti, ktorí sú v spojení s nemeckým jazykom v dennom styku v práci. Postupnými krokmi je študent informovaný o zmenách pravidiel v danej oblasti gramatiky a lexiky! Kurz v tejto zostave je ponúkaný i v našej materskej spoločnosti vo Viedni. Kurz je spracovaný postupnou metódou s kombináciou komparatívnej analýzy predošlého a súčasného ortografického pravidla. I napriek určitým náznakom problémov je materiál jasne spracovaný s konečným efektom praktizácie učiva danej lekcie v cvičeniach. Okrem praktických zručností sa nachádza v študijnom materiáli niekoľko potrebný statí o historickom vývine nemeckého jazyka, ktoré súčasne dopĺňajú teoretickú časť vedomostí, na základe ktorých študent dokáže posúdiť opodstatnenie nového pravidlo v tomto historickom a evolučnom kontexte.

Cieľová skupina

Študenti germanisti – záujemcovia, absolventi kurzov Humboldt v minulom období, pedagógovia základných, stredných, ale i vysokých škôl, ktorí prešli pedagogickým vzdelaním v čase pred platnou reformou, administratívni pracovníci a sekretárky používajúci nemecký jazyk ako základný jazyk komunikácie vo firme, v obchodných jednaniach a pod., záujemcovia venujúci sa štúdiu nemeckého jazyka pre umiestnenie na trhu práce.

Požadované vstupné vzdelanie

Kurz je obsahom určený absolventom kurzov pre pokročilých na úrovni B1 a vyššie podľa Európskeho hodnotiaceho rámca.

Profil absolventa

Študent je metodicky vedený postupne jednotlivými časťami morfológie, gramatiky, syntaxe, kde na množstve príkladov dostáva vysvetlenia o novom pravopise práve v danej oblasti, prechádza od slovies cez všetky slovné druhy postupne, je informovaný o vývine nemeckého jazyka v jednotlivých historických obdobiach, tu získava základné vedomosti o vzniku ortografických zručností, vývine hlások, písania jednotlivých tvarov v ponímaní historických tvarov a medzníkov, získava vedomosti u základných pravidlách Alt- Mittel- a Neuhochdeutsch, je dôkladne informovaný a metodicky vedený základmi písania nemeckých hlások, tvorenia slov, cudzích slov a ďalších časti lexikologického a etymologického ponímania jazyka, ovláda písanie interpunkčných znamienok v texte a cudzích slov v nemeckom jazyku.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Študijná doba 6+6 mesiacov, študijný materiál 6 študijných zošitov, 6 domácich úloh, odporúčame mesačné štúdium jedného bloku (skrípt), študijné tempo závisí od individuálnych schopností a plánu študenta, predpokladá rozsah 150-250 študijných hodín.

Študijný materiál

  • DERE01 Deutsch Wort- und Formenlehre I
  • DERE02 Deutsch Wort- und Formenlehre II
  • DERE03 Deutsch Wort- und Formenlehre III
  • DERE04 Deutsch Sprachenwissenschaft
  • DERE05 Deutsch Satzlehre
  • DERE06 Deutsch Rechtschreibung und Zeichensetzung

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2