+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

512 Turecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Jazykové kurzy, Turecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz pre začiatočníkov v úrovni A1–A2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Turecko je svojou polohou vstupnou bránou do Ázie. Táto historicky skúšaná krajina nachádzajúca sa na dvoch kontinentoch sa v poslednom desaťročí stáva strediskom cestovného ruchu a miestom dovolenkárov z celej Európy. Je dobré ovládať niekoľko slov, niekoľko viet v jazyku krajiny, v ktorej sa pohybujeme. Turecko s jeho prírodnými krásami je každoročne navštevované množstvom turistov, ktorí hľadajú typické zvláštnosti a špecifiká rázu života v tejto oblasti. Na jeho území sa stretáva množstvo kultúr, náboženstiev, vznikajú ich zmesi a prieniky. Politicky a spoločensky Turecko vyvíja aktivity s cieľom vstupu Turecka do Európskej Únie. Veľmi zaujímavá je história krajiny od stredoveku až po súčasné obdobie, krajina počas týchto rokov prešla dejinnými zmenami. Tieto spoločenské zmeny zákonite vplývali i na vývin jazykov, ktoré sa používali na území súčasného Turecka v dávnejších dobách stredoveku. Turecký spisovný jazyk je vývinovo ustálený a hovorí ním nielen obyvateľstvo Turecka, ale i niekoľkomiliónová menšina na území západnej Európy. Európu spájajú s Tureckom nadviazané politické a priemyselné vzťahy, neustále sa rozvíjajúci obchod, už spomínaný cestovný ruch a v nemalej miere i demografický vývin západnej Európy.
Náš kurz tureckého jazyka Vám v 50-tich lekciách poskytne a umožní prvé kroky v tomto donedávna pre Vás tajuplnom jazyku. Aj tento kurz vychádza z jednoduchosti priamej, prirodzenej metódy. Prirodzená metóda, nazývaná aj priama metóda, má v metodike učenia sa cudzích jazykov výnimočné postavenie. Ide o moderný spôsob učenia sa cudzích jazykov na základe individuálnych schopností študenta s cieľom dosiahnutia komunikatívnej úrovne mimo gramatických poučiek, prevláda učivo faktu. Na základe dosiahnutia ovládania slovnej zásoby prvej lekcie pristupujú nové slovíčka a zvraty nenásilne, kedy študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu predchádzajúcich cvičení. Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učiva vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení. Fonetickú výuku a suplovanie pedagóga zabezpečujú CD nosiče, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu. V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drilu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba v danej tematickej oblasti.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetky kádre – absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v možnej kombinácii s praxou, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektronickou poštou a internetom, pri štúdiu turečtiny predpokladáme záujem o reálie Turecka, konverzačné témy na úrovni každodennej komunikácie.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia nie sú potrebné základné vedomosti z tureckého jazyka.

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 3 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 1 500 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda cudzí jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu. Získava vedomostí o základoch reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých cudzím jazykom hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry jazykom hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnosťami jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v študovanom jazyku, má základné vedomosti demografického charakteru o krajine, pozná zvyky a obyčaje, tradičné oslavy a ich spôsoby počas celého roka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-400 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 45 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Návod
  • Úvodné listy ku kapitolám 1-25
  • Zoznam slov 1- Slovník 1
  • Riešenia cvičení ku kapitolám 1-25
  • Zošit 1, kapitoly 1-3
  • Zošit 2, kapitoly 4-9
  • Zošit 3, kapitoly 10-12
  • Zošit 4, kapitoly 13-15
  • Zošit 5, kapitoly 16-18
  • Zošit 6, kapitoly 19–22
  • Zošit 7, kapitoly 23–25
  • CD 1, 2
 • 2. diel
  • Úvodné listy ku kapitolám 21-45
  • Zoznam slov – Slovník 2
  • Riešenia cvičení ku kapitolám 26-50
  • Zošit 8, kapitoly 26-28
  • Zošit 9, kapitoly 29-31
  • Zošit 10, kapitoly 32-34
  • Zošit 11, kapitoly 35-38
  • Zošit 12, kapitoly 39-41
  • Zošit 13, kapitoly 42-44
  • Zošit 14, kapitoly 45-47
  • Zošit 15, kapitoly 48-50

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz