Špecifiká vzťahu študent – pedagóg v dištančnom štúdiu

Vložené dňa 2. mája 2016 · Vložené do kategórie Články

Spôsob dištančného štúdia v riadenej forme sa začal objavovať v západne Európe v období po II. svetovej vojne. Od klasických korešpondenčných kurzov sa v priebehu rokov vyvíjal až do dnešných foriem štúdia prostredníctvom internetu a e Learningových foriem štúdia.

Dištančné vzdelávanie má svoje špecifikum. Ide predovšetkým ide o vytvorenie partnerského vzťahu medzi školiteľom, pedagógom na jednej strane a študentom na strane druhej. Úzko spolupracujeme s našou materskou spoločnosťou vo Viedni a so zahraničnými partnermi v tejto oblasti, kde v rámci stretnutí dochádza k výmene informácií a skúseností.

Dištančné vzdelávanie, korešpondenčné metóda je náročná pre obe strany. Sebadisciplína, samostatné rozhodovanie a flexibilita študenta, záujemcu o štúdium, sú predpoklady pre úspešné zvládnutie štúdia. Značnou výhodou tohto spôsobu štúdia je, že študent sa pripravuje v jenu dôverne známom domácim prostredí, nemusí nikam dochádzať. Tým dochádza k značnej nezanedbateľnej časovej úspore.

Študijné texty sú spracované metodicky tak, aby študent čo najmenej pociťoval absenciu osobného kontaktu. Študijné texty, ktoré vzdelávacia inštitúcia poskytne študentovi, musia byť metodicky upravené tak, aby študenta motivovali dosiahnuť vytýčený cieľ. Veľmi osvedčenou je metóda rozdelenia študijného plánu na čiastkové úlohy, samostatné celky, ktoré obsahovo na seba naväzujú tak, aby študent napredoval vo všetkých oblastiach študijného plánu.

Vzťah v tejto forme štúdia vytvára pedagóg a študent. Pedagóg usmerňuje študenta v napredovaní, pomáha mu prekonávať prípadné problémy počas štúdia, venuje mu dostatok priestoru pre štúdium i vo forme, ako sú mailové, prípadne telefonické konzultácie a konzultácie per Skype. Korektúry textov jednotlivých zadaní v danom kurze sú podkladom pre hodnotenie študenta v trojstupňovej škále.

Ak má nejasnosti, stačí otázky doručiť pedagógovi V textoch študijných materiálov sa nachádza množstvo vzorových a praktických úloh, ktorých riešenia si môže študent overiť v kľúči. Študijné doby našich vzdelávacích aktivít sú od 7 do 24 mesiacov. Niektorí naši pedagógovia sa venujú študentom viac než 10 rokov. Humboldt IDŠ si dáva záležať na výbere lektorov práve v internetových kurzoch. Toto štúdium má svoje špecifikum, svoje čaro i zo strany pedagóga. V niektorých prípadoch sa za obdobie trvania kurzu vytvára solídny odborný partnerský vzťah medzi pedagógom a jeho bývalým študentom. Veľmi často sa exštudenti obracajú na svojich pedagógov i po skončení štúdia, čo nás nesmierne teší.