Špecifiká vzťahu študent – pedagóg v dištančnom štúdiu

Vložené do kategórie Články

Dištančné vzdelávanie má svoje špecifikum. Ide predovšetkým o vytvorenie partnerského vzťahu medzi školiteľom, pedagógom na jednej strane a študentom na strane druhej. Úzko spolupracujeme s našimi partnerskými organizáciami na území Slovenska, kde v rámci stretnutí dochádza k výmene informácií a skúseností. Tento model kooperácie nám takisto umožňuje celkové pokrytie územia Slovenska, predovšetkým v oblasti vzdelávania našej firemnej klientely.

Dištančné vzdelávanie a korešpondenčná metóda má popri svojich nepopierateľných výhodách aj dodatočné nároky. Sebadisciplína, samostatné rozhodovanie a flexibilita študenta, záujemcu o štúdium, sú predpoklady pre úspešné zvládnutie štúdia. Značnou výhodou tohto spôsobu štúdia je, že študent sa pripravuje v jemu dôverne známom domácim prostredí a nemusí nikam dochádzať. Tým dochádza k značnej časovej úspore.

Študijné texty sú spracované metodicky tak, aby študent čo najmenej pociťoval absenciu osobného kontaktu. Študijné texty, ktoré vzdelávacia inštitúcia poskytne študentovi, musia byť metodicky upravené tak, aby študenta motivovali dosiahnuť vytýčený cieľ. Veľmi osvedčenou je metóda rozdelenia študijného plánu na čiastkové úlohy, samostatné celky, ktoré obsahovo na seba nadväzujú tak, aby študent napredoval vo všetkých oblastiach študijného plánu.

Vzťah v tejto forme štúdia vytvárajú pedagóg a študent. Pedagóg usmerňuje študenta v napredovaní, pomáha mu prekonávať prípadné problémy počas štúdia a venuje mu dostatok priestoru pre štúdium. V prípade potreby, vieme študentovi vyhovieť a zabezpečiť aj iné dodatočné formy kontaktu, či už formou emailu, telefonickej konzultácie, resp. konzultácie cez iné komunikačné kanály ako sú Skype, What´s up, Meet atď. Korektúry textov jednotlivých zadaní v danom kurze sú podkladom pre hodnotenie študenta v trojstupňovej škále.

Ak má študent nejasnosti, stačí otázky doručiť pedagógovi. V textoch študijných materiálov sa nachádza množstvo vzorových a praktických úloh, ktorých riešenia si môže študent overiť v kľúči. Študijné doby našich vzdelávacích aktivít sú od 7 do 24 mesiacov. Niektorí naši pedagógovia sa venujú študentom viac než 10 rokov. Humboldt IDŠ si dáva záležať na výbere lektorov v oblasti diaľkového štúdia. V mnohých  prípadoch sa za obdobie trvania kurzu vytvára solídny odborný partnerský vzťah medzi pedagógom a jeho študentom. Veľmi často sa bývalí študenti obracajú na svojich pedagógov i po skončení štúdia, čo nás nesmierne teší. Ďalšou známkou kvality je fakt, že máme veľa študentov, ktorí po absolvovaní jedného kurzu siahnu na ďalšie produkty v našom portfóliu a pokračujú v štúdiu.