+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Študijný postup. Ako si môžete vybrať korešpondenčný kurz.

Výber kurzu z našej ponuky

Predpokladom na úspešné zvládnutie štúdia je výber pre Vás najvhodnejšieho kurzu. Na HUMBOLDT IDŠ môžete začať študovať kedykoľvek. Táto forma štúdia nemá pevne stanovené začiatky štúdia. Čím prv začnete, tým rýchlejšie sa dostanete k cieľu: záverečnému vysvedčeniu.

Čas vyhradený na učenie

Na HUMBOLDT IDŠ si aj čas vyhradený na učenie určujete sami. Nemusíte dodržiavať pevne stanovené hodiny, ale môžete sa učiť vtedy, keď sa Vám zdá, že Vám to ide najľahšie a najlepšie. A keď si túžite urobiť prestávku, pokojne si ju môžete dopriať.

Študijné tempo

Keď študujete na HUMBOLDT IDŠ, nemusíte sa nikomu prispôsobovať. Nikto Vás nebude brzdiť, ani Vás hnať dopredu. Naopak, Vy sami určujete študijné tempo. Vyhnete sa tak stresu a môžete sa plne sústrediť na učenie. Na zvládnutie jedného študijného zošita potrebujete v priemere 7-14 dní. Ak preberané učivo zvládnete aj skôr, jednoducho budete postupovať rýchlejšie. Ak potrebujete na získanie vedomostí dlhší čas, ani to nie je problém.

Prostredie, kde sa učíte

Forma diaľkového štúdia umožňuje študujúcemu učiť sa tam, kde sa cíti najpríjemnejšie. Doma, v dôvernom prostredí, vo svojej izbe, či v kútiku. Odpadá cesta do školy. Vyhnete sa triede, či prednáškovej sále.

Starostlivosť pedagógov

Priebežné pokroky v učení na inštitúte diaľkového štúdia si budete preverovať riešením domácich úloh. Prostredníctvom nich budete v stálom kontakte s odbornými pedagógmi. Kedykoľvek si nebudete vedieť rady, alebo budete mať nejaké otázky, vždy sa budete môcť písomne na nich obrátiť. Keď študujete na inštitúte diaľkového štúdia, ste síce samostatný, ale nikdy nie sám, Váš vedúci pedagóg sa o Vás stará v priebehu celého štúdia.

Dĺžka štúdia

Pri každom kurze je stanovená iba základná a maximálna dĺžka štúdia. Základná dĺžka vychádza z našich skúseností a zväčša je aj dostačujúca. Ak budete napredovať rýchlejšie, môžete kurz skončiť skôr. Ak by Vám štúdium trvalo dlhšie, môžete si ho predĺžiť o dvojnásobok času určeného v katalógu a bez poplatku.

Záverečné vysvedčenie

Kurz ste celý prebrali, učivo ste zvládli, všetky domáce úlohy ste vyriešili s úspechom. Po úspešnom absolvovaní kurzu máte v rukách vysvedčenie, na ktorom budete ohodnotený jednou celkovou známkou. Tento doklad pre Vás mnohoraký význam. Svedčí o tom, že:

  • disponujete dobrými odbornými znalosťami,
  • ste výkonný, vytrvalý a usilovný,
  • máte záujem o profesný rast i postup,
  • viete samostatne pracovať.

Navyše vysvedčenie dostávate od renomovanej inštitúcie HUMBOLDT IDŠ.

Cesta k úspešnému ukončeniu štúdia

Keď preštudujete posledný študijný zošit a pošlete nám riešenie poslednej domácej úlohy, dostanete od nás vysvedčenie, na ktorom bude ohodnotenie známkou. Podkladom na celkovú známku sú výsledky úloh, ktoré študujúci pravidelne zasiela svojmu lektorovi na kontrolu. Známka je dôkazom, že ste absolvovali diaľkové štúdium. Absolventom jazykových kurzov vystavíme vysvedčenie v slovenskom jazyku, resp. za poplatok môžeme vystaviť vysvedčenie aj v jazyku kurzu, ktorý práve ukončili.

Záverečná skúška

Navyše môže študujúci vykonať záverečnú skúšku (nie je však povinná), ktorá sa hodnotí ďalšou samostatnou známkou. Táto voľba zvyšuje hodnotu vysvedčenia.