Znalosť cudzích jazykov a pracovné miesto

Vložené do kategórie Články

Znalosť cudzích jazykov ovplyvňuje uplatnenie sa na pracovnom trhu vo viacerých smeroch. Predovšetkým zvyšuje hodnotu pracovnej sily uchádzača o zamestnanie. Záujemca o pracovné miesto s dokonalým ovládaním komunikatívnej a vyššej úrovne jedného, prípadne dvoch jazykov, má oveľa väčšie predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce. Môže siahať po ponuke v štruktúre pracovných miest umiestnených na vyšších stupňoch náročnosti a tým i zodpovedajúceho finančného ohodnotenia.

Príliv zahraničného kapitálu je spojený so zakladaním spoločností obchodného a iného charakteru na území SR, kde na riadiacich stupňoch je ovládanie jazyka materskej spoločnosti, majiteľa už podmienkou. Nezanedbateľným vedľajším faktorom je prístup k informáciám podávaných v cudzom jazyku v rôznych médiách s dominantným postavením internetu. Tie sú zdrojom nielen možného rozširovania slovnej zásoby, ale aj dôležitých poznávacích, obsahovo špecifických informácií a následne profesionálneho rastu.

Ovládanie cudzieho jazyka so špecifickou slovnou zásobou vyššieho stupňa umožňuje komunikáciu s nadriadenými v organizačnej štruktúre podniku, spoločnosti. Je úplne logické, že tieto pracovné miesta sú obsadzované na základe výberových konaní práve uchádzačmi, ktorí spĺňajú predstavy kvalifikovaného odborného charakteru v kombinácii so solídnymi vedomosťami a patričným stupňom komunikačných schopností v cudzom jazyku.

Štúdium jazyka, jeho zdokonaľovanie, rozširovanie slovnej zásoby je behom na dlhé trate, je výhodou, ak sa spojí motivácia získania dobrého ohodnotenia a záujem o jazyk.