pixel

Anglická obchodná korešpondencia

Domov / Prehľad kurzov / Anglický jazyk / 124 Anglická obchodná korešpondencia

JAZYKOVÉ KURZY, ANGLICKÝ JAZYK

124 Anglická obchodná korešpondencia

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz zameraný do oblasti podnikania, obchodu a ekonomickej problematiky v úrovni B2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Obchodná korešpondencia v angličtine má dôležitý význam v nadväzovaní obchodných stykov a pri samotnej realizácii obchodného partnerstva so zákazníkmi a partnermi po celom svete. Kurz ponúka nielen značné obohatenie slovnej zásoby o termíny úzko spojené s vyjadrovaním sa v obchodnom styku, ale z časti priblíži i štruktúru samotného obchodovania a zvyklosti zahraničných firiem, ktoré boli donedávna v našich podmienkach neznáme.

V jednotlivých častiach študijného materiálu kurzu sa zoznámite s platnými normami korešpondencie západného obchodného sveta a preniknete do problematiky korešpondenčného jazyka. Ten je známy svojimi ustálenými zvratmi, množstvom frazeologických viet a vetných spojení. V nemalej miere ovplyvňuje vzťah zahraničného obchodného partnera nielen ku vám, ale i k firme, v ktorej pracujete. Počas štúdia je predpoklad obohatenia odbornej slovnej zásoby o minimálne 1200 lexikálnych jednotiek.

Cieľová skupina

Podnikatelia a záujemcovia pracujúci v oblasti obchodu, študenti týchto odborov na strednej alebo vysokej škole.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné až priemerné vedomosti AJ v úrovni A2-B1, výhodou je maturita z AJ v úrovni B2.

Profil absolventa

Absolvent kurzu má praktické fonetické zručnosti v AJ, pozná členenie slovných druhov, ich postavenie vo vetách z morfologického a syntaktického hľadiska. V konverzácii dokáže využívať modálne slovesá, ovláda používanie členov, rozozná rozdiely medzi činným a trpným rodom, vie ich prakticky použiť v ústnom i grafickom prejave, je informovaný o vedľajších funkciách slovies.

Má základné vedomosti z oblasti geografickej polohy GB, USA, spoločenského, politického a školského systému v anglicky hovoriacich krajinách. Disponuje znalosťami o tradíciách, priemysle a masovokomunikačných prostriedkoch. V praktických cvičeniach si zdokonaľuje svoju výslovnosť a fonetickú stránku jazyka, slovnú zásobu má obohatenú o približne 1500 – 2000 lexikálnych jednotiek.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 120-350 hodín podľa individuálneho tempa študenta).

ZÁUJEM O KURZ 124.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ