pixel

Španielsky jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Domov / Prehľad kurzov / Španielsky jazyk / 150 Španielsky jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

JAZYKOVÉ KURZY, ŠPANIELSKY JAZYK

150 Španielsky jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-A2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Španielčina je jedným z najrozšírenejších svetových jazykov. Hovoria ňou i v krajinách Južnej Ameriky, ktorých politický a hospodársky význam neustále rastie. Ľudia hovoriaci aktívne po španielsky sú preto žiadaní v rôznych oblastiach hospodárstva. Cieľom kurzu je naučiť študentov gramatické a komunikačné základy španielskeho jazyka prirodzenou metódou, od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou.

Kurz je koncipovaný moderným spôsobom a kladie dôraz na individuálne schopnosti študenta s cieľom dosiahnutia komunikačnej úrovne bez gramatických poučiek. Študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu jednotlivých cvičení, vďaka čomu je napredovanie prirodzené, nenútené. Fonetickú výuku zabezpečujú posluchové cvičenia, ktoré suplujú prítomnosť pedagóga.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať cudzí jazyk a rozhodli sa pre štúdium španielskeho jazyka od úplného začiatku, prípadne absolvovali štúdium jazyka v minulosti na stredných či základných školách a majú záujem o aktivizáciu pasívnych vedomostí.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné vzdelanie.

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom i podnikateľskom sektore na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov a vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov.

Ovláda španielsky jazyk slovom i písmom, má informácie o španielsky hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Disponuje grafickými zručnosťami a je schopný viesť základnú korešpondenciu v španielskom jazyku.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-400 hodín podľa individuálneho tempa študenta). Študijný plán pozostáva z 45 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

ZÁUJEM O KURZ 150.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ