pixel

Anglický jazyk pre pokročilých

Domov / Prehľad kurzov / Anglický jazyk / 123 Anglický jazyk pre pokročilých

JAZYKOVÉ KURZY, ANGLICKÝ JAZYK

123 Anglický jazyk pre pokročilých

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so všeobecným zameraním v úrovni B1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Stupeň pokročilí predstavuje v štúdiu AJ dokonalé ovládanie základných a zložitejších gramatických pravidiel. V učebnom pláne je zahrnuté aj množstvo konverzačných tém z každodenného života bežných Angličanov a obyvateľov USA.

Všeobecným cieľom kurzu je zlepšenie dosiahnutých vedomostí z úrovne začiatočníckych kurzov a kurzov mierne pokročilých. Na množstve modelových viet si študent značne rozširuje aktívnu slovnú zásobu a vo fonetických cvičeniach si zdokonaľuje výslovnosť.

Cieľová skupina

Študenti a absolventi stredných alebo vysokých škôl, ktorí už ovládajú gramatické a komunikačné základy anglického jazyka. Kurz je vhodný pre všetkých záujemcov, ktorí chcú zlepšiť svoje jazykové znalosti.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni A1-A2.

Profil absolventa

Absolvent kurzu má praktické fonetické zručnosti v AJ, pozná členenie slovných druhov, ich postavenie vo vetách z morfologického a syntaktického hľadiska. Ovláda slovesné časy a používanie členov, v konverzácii dokáže prakticky využívať modálne slovesá. Rozozná rozdiely medzi činným a trpným rodom, vie ich prakticky použiť v ústnom i grafickom prejave.

Je informovaný o vedľajších funkciách slovies, má základné vedomosti z oblasti geografickej polohy GB i USA, spoločenského, politického a školského systému. Pozná tradície v anglicky hovoriacich štátoch, má prehľad o priemysle, masovokomunikačných prostriedkoch, najdôležitejších literárnych predstaviteľoch a ich najslávnejších dielach. Slovnú zásobu má obohatenú o približne 1 500 – 2 000 lexikálnych jednotiek.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-500 hodín podľa tempa a schopností študenta).

ZÁUJEM O KURZ 123.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ