pixel

Francúzsky jazyk pre pokročilých

Domov / Prehľad kurzov / Francúzsky jazyk / 131 Francúzsky jazyk pre pokročilých

JAZYKOVÉ KURZY, FRANCÚZSKY JAZYK

131 Francúzsky jazyk pre pokročilých

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so všeobecným zameraním v úrovni B1-B2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz pre pokročilých je svojím obsahom orientovaný do života priemernej francúzskej rodiny s bežnými každodennými starosťami, z ktorých pramení i zameranie slovnej zásoby. Dôraz je kladený na gramatiku, fonetické spracovanie textov a ich následné precvičovanie v rečových cvičeniach.

Cieľom kurzu je rozšírenie základnej slovnej zásoby v aktívnom používaní o 2 000 lexikálnych jednotiek. Študent sa zdokonaľuje vo výslovnosti a nadobúda základné informácie o reáliách francúzsky hovoriacich krajín. V doplnkovom čítaní získava informácie o reáliách a konverzačných témach potrebných pre výkon základnej štátnej jazykovej skúšky C1.

Cieľová skupina

Študenti a absolventi stredných alebo vysokých škôl, ktorí už ovládajú gramatické a komunikačné základy francúzskeho jazyka. Kurz je vhodný pre všetkých záujemcov, ktorí chcú zlepšiť svoje jazykové znalosti.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z francúzskeho jazyka.

Profil absolventa

Absolvent má obohatenú slovnú zásobu v aktívnom používaní o približne 2000 slov, ovláda fonetické vzory modelových viet, melodiku a intonačné stupne FJ. Disponuje vedomosťami z vetnej skladby, morfológie, pozná historický vývin FJ a ovláda formy písomnej listovej korešpondencie.

Disponuje prehľadom v reáliách krajín hovoriacich francúzskym jazykom a orientuje sa v mnohých konverzačných témach – politika, ekonómia, trh práce, cestovanie, Paríž, kultúra, bývanie, zdravoveda, tradície a sviatky, životné prostredie, šport, medziľudské vzťahy, životné prostredie a iné.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa tempa a schopností študenta). Študijný plán pozostáva zo 60 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 12 domácich úloh.

ZÁUJEM O KURZ 131.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ