pixel

Turecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Domov / Prehľad kurzov / Turecký jazyk / 512 Turecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

JAZYKOVÉ KURZY, TURECKÝ JAZYK

512 Turecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-A2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Turecko je nielen strediskom cestovného ruchu, ale aj významnou obchodnou spojnicou medzi Európou a Áziou. Ovládanie tureckého jazyka je preto aj v našich končinách čoraz žiadanejšie. Cieľom kurzu je naučiť študentov gramatické a komunikačné základy tureckého jazyka prirodzenou metódou, od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou.

Kurz je koncipovaný moderným spôsobom a kladie dôraz na individuálne schopnosti študenta s cieľom dosiahnutia komunikačnej úrovne bez gramatických poučiek. Študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu jednotlivých cvičení, vďaka čomu je napredovanie prirodzené, nenútené. Fonetickú výuku zabezpečujú posluchové cvičenia, ktoré suplujú prítomnosť pedagóga.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať cudzí jazyk a rozhodli sa pre štúdium tureckého jazyka od úplného začiatku, prípadne absolvovali štúdium jazyka v minulosti na stredných či základných školách a majú záujem o aktivizáciu pasívnych vedomostí.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné vzdelanie, nie sú potrebné žiadne počiatočné znalosti tureckého jazyka.

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom i podnikateľskom sektore na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 3 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov a vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 1500 slov.

Ovláda turecký jazyk slovom i písmom, má informácie o turecky hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Disponuje grafickými zručnosťami a je schopný viesť základnú korešpondenciu v tureckom jazyku.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 250-400 hodín podľa individuálneho tempa študenta). Študijný plán pozostáva z 45 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

ZÁUJEM O KURZ 512.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ