pixel

Gutes Deutsch

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni náročnosti C1 so špecifickým zameraním na všeobecnú filológiu.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je zameraný na štúdium germanistiky v náročnom spracovaní. Všetky študijné texty pochádzajú z materskej spoločnosti Humboldt Fernlehr Institut Wien. Kurz ponúka vedomosti z oblasti tvaroslovia, tvorenia slov, lexikológie, morfológie, vetnej skladby, rétoriky, značná časť je venovaná štylistike nemeckého jazyka a slohovým žánrom.
Dôležitou súčasťou študijného plánu je vývin nemeckého jazyka až po jeho súčasnú normu vrátane nových pravidiel nemeckého pravopisu. V kurze sa nachádza historický prehľad rakúskej a nemeckej literatúry s dôrazom na hlavných predstaviteľov jednotlivých literárnych smerov. Nezanedbateľným prínosom je rozšírenie slovnej zásoby o odbornú nemeckú terminológiu a jazykovedné termíny.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí už nemecký jazyk ovládajú na dobrej úrovni, chcú vylepšiť svoju slovnú zásobu, vniknúť do tajov gramatických štruktúr, zlepšiť sa v rétorike a rozšíriť svoje poznatky o histórii či literatúre nemeckého jazyka.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné nadpriemerné vedomosti v úrovni B2, výhodou môže byť maturita z nemeckého jazyka, resp. dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalý prehľad o gramatike vo všetkých smeroch, ovláda rozdelenie slovných druhov, pozná ich špecifické vlastnosti a dokáže ich správne požívať. Má prehľad o spôsoboch tvorenia slov v nemeckom jazyku, rozpozná spôsoby obohacovania slovnej zásoby, jej členenie a disponuje vedomosťami prameniacimi z nových úprav nemeckého pravopisu.

Disponuje širokou slovnou zásobou všeobecného a špecifického charakteru, v štylistických cvičeniach je oboznámený so správnymi zásadami vyjadrovania sa v nemeckom jazyku, má aktívne vedomosti a zručnosti pre kompozičné práce. Ovláda prakticky a teoreticky slohové žánre. Má dostatočný prehľad o rakúskej a nemeckej literatúre, jej jednotlivých obdobiach a predstaviteľoch. Absolventom ponúkame výkon štátnej jazykovej skúšky v stupni II. – všeobecná C1.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 450-600 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta). Študijný plán pozostáva z 22 študijných skrípt, z ktorých je potrebné vypracovať 18 domácich úloh (odporúčame cca 2 úlohy mesačne). Úlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov v príslušnej lekcii.

ZÁUJEM O KURZ 115.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ