pixel

Anglický jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

Domov / Prehľad kurzov / Anglický jazyk / 126 Anglický jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

JAZYKOVÉ KURZY, ANGLICKÝ JAZYK

126 Anglický jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

Organizačná forma

Internetový jazykový prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky v úrovni C1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom kurzu je dokonalá príprava k výkonu základnej – 1. stupeň, alebo všeobecnej – 2. stupeň štátnej jazykovej skúšky. Kurz je určený nielen absolventom kurzov Humboldt IDŠ s nižším stupňom náročnosti, ale i novým uchádzačom o štúdium.

Kurz svojím obsahom nadväzuje na nižšie stupne našich kurzov AJ. Študijný plán je zameraný do oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín a konverzačných tém požadovaných k výkonu základnej a všeobecnej jazykovej skúšky. Do študijného plánu sú začlenené základné informácie o historickom vývine krajiny, súčasnej spoločenskej situácii, politickom a školskom systéme. Oblasť konverzačných tém sa zaoberá témami vychádzajúcimi z každodenného života, jeho potrieb a medziľudských vzťahov.

Cieľová skupina

Záujemcovia o úspešné zvládnutie základnej – 1. stupeň, alebo všeobecnej – 2. stupeň štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni B2, výhodou je maturita, resp. prvý stupeň základnej štátnice.

Profil absolventa

Po úspešnom absolvovaní kurzu je študent pripravený na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – II. stupeň náročnosti (podľa jeho rozhodnutia i v základnom I. stupni náročnosti). Absolvent má prehľad o politickom usporiadaní a geografickej polohe anglicky hovoriacich krajín, ich školských systémoch. V konverzačnej oblasti disponuje slovnou zásobou z tém každodenného styku – kultúra, šport, masmédiá, dokáže komunikovať v okruhu konverzačných tém na profesionálnej úrovni, ovláda základnú časť špecifickej slovnej zásoby v okruhu obchodnej angličtiny.

Má prehľad o historickom vývine anglicky hovoriacich krajín, vývoji literatúry v týchto krajinách, je oboznámený s najvýznamnejšími literárnymi predstaviteľmi literatúry v ich jednotlivých obdobiach, dokáže aktívne reagovať na spoločenské problémy a komunikovať v danom rozsahu slovnej zásoby. Kurz dáva predpoklad obohatenia aktívnej slovnej zásoby o 1 500 nových slov, pasívnej o ďalších približne 1 000 lexikálnych jednotiek (slov).

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta).

ZÁUJEM O KURZ 126.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ