pixel

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej aj len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej aj len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Tieto zásady spracúvania osobných údajov transparentným spôsobom vysvetľujú informácie podľa čl. 13 GDPR a ust. § 19 Zákona o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, prosím, o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi v našich podmienkach: