+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

112 Nemecký jazyk pre pokročilých.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v stupni náročnosti B2 s individuálnym študijným plánom
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Postupné zdokonaľovanie vedomostí sprevádza jedinca po celý život, zvlášť vtedy, ak chce svoje poznatky využiť v napredovaní rozvíjania svojho intelektu a ambícií. To isté platí i pre štúdium cudzích jazykov. Humboldt IDŠ ponúka zdokonalenie Vašej základnej slovnej zásoby v nemeckom jazyku. Pri bežnej komunikácii v cudzom jazyku zisťujete, že Vám Vaša slovná zásoba nestačí na vyjadrenie Vašich myšlienok. K tomu je však potrebné i ovládanie zložitejších gramatických princípov a zákonitostí z oblasti vetnej skladby, lexikológie a morfológie, ktorým prirodzená metóda z aspektu tvorivosti a položenia ťažiska na hovorový prejav, vyhýba.
Náš kurz pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí už prvé kontakty s jazykom majú za sebou a chcú nielen vylepšiť svoju slovnú zásobu, ale i vniknúť do tajov gramatických štruktúr a obohatiť si svoju slovnú zásobu o ďalšie nové výrazy. Kurz je metodicky spracovaný tak, aby bol zrozumiteľný najširšej vrstve uchádzačov a záujemcov, ktorí si vo vedomostiach potrebujú ujednotiť systém gramatických štruktúr jazyka. Obsahovo nadväzuje na kurz 110 „Nemčina pre začiatočníkov“, ale je určený i pre záujemcov, ktorí základy nemčiny absolvovali v iných inštitúciách, prípadne štúdiom strednej škole. Z tohto dôvodu je metodika spracovaná v slovenskom jazyku i na základe porovnávania so slovenčinou. Základné vedomosti sú však pre napredovanie podmienkou. Absolvent kurzu je pripravený na výkon štátnej jazykovej slúšky – 1. stupeň náročnosti – základná B2.

Cieľová skupina

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne NJ, absolventi stredných škôl, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami NJ.
Kurz je vhodný pre všetkých absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné až vyššie vedomosti NJ v úrovni A2-B1

Profil absolventa

Absolvent kurz 112 disponuje dokonalým prehľadom o gramatike nemeckého jazyka. Obsahovo naväzuje kurz na základná kurz NJ pre začiatočníkov, v jednotlivých lekciách (20) prechádza od jednoduchých gramatických štruktúr postupne k zložitejším tvarom, získava poznatky z morfológie, vetnej skladby, lexikológie. Lekcie študijných textov pozostávajú z vysvetľovania gramatických pravidiel, ktoré si overuje na množstve aktívnych cvičení, získava vedomosti v aktívnom používaní, následné rozšírenie aktívnej slovnej zásoby a približne 2500 nových slovíčok, v pasívnom vedomí o ďalších 2000 slov, ktoré sú zabudované nenásilnou formou v jednotlivých cvičeniach a článkoch venujúcich sa obsahom všeobecných konverzačných tém. Absolvent je pripravený na výkon štátnice v stupni I – základná B2, ovláda nové formy nemeckého pravopisu!

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 8+8 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 20 lekcií obsahovo zameraných na gramatiku, z ktorých je potrebné vypracovať 20 domácich úloh (odporúčame cca 2 úlohy mesačne).
Každá úloha pozostáva z niekoľkých podúloh v rôznych stupňoch náročnosti. Tieto podúlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov v príslušnej lekcii.

Študijný materiál

 • Študijný návod
 • Slovník 112
 • Heft I 1-3
 • Heft II 4-6
 • Heft III 7-9
 • CD 1
 • Čítanka IV
 • Heft IV 10-12
 • Heft V 13-15
 • Heft VI 16-18
 • Heft VII 19-20
 • CD 2
 • Doplnkový materiál
  • Neue deutsche Rechtschreibung
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz