+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

115 Gutes Deutsch.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni náročnosti C1 so špecifickým zameraním na všeobecnú filológiu.

Cieľ vzdelávacej aktivity

V tomto kurze ponúkame záujemcom štúdium germanistiky v náročnom spracovaní. Všetky študijné texty pochádzajú z materskej spoločnosti Humboldt Fernlehr Institut Wien. Časť týchto textov slúži študentom v Rakúsku na výkon maturitnej skúšky z materinského jazyka a časť na prípravu pre vysokoškolské štúdium. Kurz ponúka vedomosti z oblasti tvaroslovia, tvorenia slov, lexikológie, morfológie, vetnej skladby, značná časť je venovaná štylistike nemeckého jazyka a slohovým žánrom.
Dôležitou súčasťou študijného plánu je vývin nemeckého jazyka až po jeho súčasnú normu vrátane nových pravidiel nemeckého pravopisu. V kurze sa nachádza historický prehľad rakúskej a nemeckej literatúry s dôrazom na hlavných predstaviteľov jednotlivých literárnych smerov – klasicizmus, romantizmus, realizmus, naturalizmus a expresionizmus.
Z komplexného hľadiska ide o náročné štúdium nemeckého jazyka na úrovní dvoch až troch ročníkov vysokoškolského štúdia na filozofických a pedagogických fakultách s aprobačným predmetom Nemecký jazyk. Časťou študijného plánu je i rétorika. V štúdiu postupne prechádza jednotlivými kapitolami venujúcim sa obsahu študijných textov. Okrem prijímania vedomostí teoretických častí študijných textov je študent donútený pracovať v cvičeniach na ich vypracovaní, kde sa aktivizujú jeho získané vedomosti v praktických činnostiach. Nezanedbateľným prínosom je rozšírenie slovnej zásoby o odbornú nemeckú terminológiu a jazykovedné termíny.

Cieľová skupina:

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne NJ, absolventi stredných škôl, nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami NJ, kurz je vhodný pre absolventov stredných a vysokých škôl, výhodou, ktorú ponúkame, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s prípadnou praxou.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné nadpriemerné vedomosti v úrovni B2, výhodou môže byť maturita z nemeckého jazyka, resp. dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine.

Profil absolventa

Absolvent kurz 115 má dokonalý prehľad o gramatike vo všetkých smeroch, ovláda rozdelenie slovných druhov, pozná ich špecifické vlastnosti , dokáže ich správne požívať, má prehľad o všetkých spôsoboch tvorenia slov v nemeckom jazyku, rozpozná spôsoby obohacovania slovnej zásoby, jej členenie, disponuje vedomosťami prameniacimi z nových úprav nemeckého pravopisu, ovláda interpunkciu, má prehľad o jazyku a reči, ich formách, spôsoboch používania, disponuje širokou slovnou zásobou všeobecného a špecifického charakteru, zameraného na oblasť jazykovedy, v štylistických cvičeniach je oboznámený so správnymi zásadami vyjadrovanie sa v nemeckom jazyku, orientuje sa v štylistických pojmoch, má aktívne vedomosti a zručnosti pre kompozičné práce.
Ovláda prakticky a teoreticky slohové žánre, spôsoby ich požívania a zostavovania, na základe rétorických článkov je vedený i k aktívnej forme rétorických činností tak, aby dokázal poslucháčov zaujať, podať informácie, je dostatočne informovaný o umeleckých smeroch nielen v literatúre, pozná charakteristiku viedenských, rakúskych, nemeckých období, tereziánske obdobie, obdobie Biedermaier, „Sturm und Drang“ , má dostatočný prehľad o rakúskej a nemeckej literatúre, jej jednotlivých obdobiach, dokáže sa orientovať v jednotlivých obdobiach vývinu nemeckého jazyka i s ich prínosmi pre súčasný jazyk, je informovaný o médiách – tlač, televízia, rozhlas, ktoré sú šíriteľmi jazyka, absolventom ponúkame výkon štátnej jazykovej skúšky v stupni II. všeobecná C1.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 450-600 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 22 študijných skrípt, z ktorých je potrebné vypracovať 18 domácich úloh (odporúčame cca 2 úlohy mesačne). Každá úloha pozostáva z niekoľkých podúloh v rôznych stupňoch náročnosti. Tieto podúlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov v príslušnej lekcii.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Metodický študijný návod + zadania DU
  • DEOS01 Slovné druhy I
  • DEOS02 Tvaroslovie
  • DEOS03 Slovné druhy II
  • DEOS04 Tvorenie slov
  • DEOS05 Vetná skladba
  • DEOS06 Pravopis
  • DEOS07 Interpunkcia
  • DEOS08 Reč a jazyk
 • 2. diel
  • STIL01 Slovná zásoba
  • STIL02 Vyjadrovanie
  • STIL03 Pojmy
  • STIL04 Kompozícia
  • STIL05 Slohové žánre I
  • STIL06 Slohové žánre II
  • STIL07 Praktické pokyny ku kompozícii
  • STIL08 Rétorika
  • LIOS01 Vývin rakúskej literatúry po Biedermaier
  • LIOS02a Realizmus, naturalizmus, expresionizmus v rakúskej literatúre
  • LIOS02b Rakúska literatúra po roku 1945
  • DEUA01 Dejiny nemeckého jazyka
  • DEUA03 Nová spisovná nemčina 1350-1900
  • DEUA04 Reč a náuka o médiách

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz