+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

116 Nemecký jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky.

Jazykové kurzy, Nemecký jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz s individuálnym študijným plánom v úrovni C1
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom aktivity je výkon štátnej jazykovej skúšky z NJ, štúdium v tomto kurze predpokladá kvalitné vedomosti nemeckého jazyka z gramatiky. Obsahom nadväzuje na nižšie stupne našich kurzov NJ. Študijný plán je zameraný do oblastí reálií nemecky hovoriacich krajín a konverzačných tém požadovaných k výkonu základnej a všeobecnej jazykovej skúšky. Študijný materiál prináša postupne po lekciách množstvo informácií o nemecky hovoriacich krajinách všeobecného, ale i špecifického charakteru. Do študijného plánu prípravného kurzu sú začlenené základné informácie o historickom vývine krajiny, súčasnej spoločenskej situácii, politický a školský systém a mnoho iných zaujímavých tém. Oblasť konverzačných tém sa zaoberá témami vychádzajúcimi z každodenného života, jeho potrieb, medziľudských vzťahov. Štúdium kladie náročné požiadavky na samostatné rozhodovanie študenta, organizáciu a plánovanie individuálneho študijného plánu. Cieľom partnerského vzťahu je zdarný výkon základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, ktorá je žiadaná pri rôznych výkonoch povolania. Absolvent tohto kurzu získa praktické a teoretické vedomosti z NJ, prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho a spoločenského života v nemecky hovoriacich krajinách. Cieľom štúdia je výkon základnej (1. stupeň) alebo všeobecnej (2. stupeň) štátnej jazykovej skúšky.
Požadované témy na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v zmysle Vyhlášky MŠ SR o jazykových školách a metodických pokynov:
Témy reálií Deutschland, Österreich, Schweiz – Geographische Lage, Klima, Gebirgszüge, Oberfläche, Flüsse, Fauna und Flora – Bodenschätze, Industrie, Landwirtschaft – Bevölkerung – soziale Minderheiten – Staatswesen – Schulwesen – Sprache – Entwicklung und aktueller Stand – Kultur – das gegenwärtige kulturelle Leben, aus der Geschichte der bildenden Kunst – Wissenschaftlich – technischer Fortschritt, Erfindungen, Entdeckungen der Mensch im All, Atomenergie – Nationale Besonderheiten – Sitten und Bräuche – Hauptrichtungen in der deutschen Literatur – Gesundheitswesen, Einrichtungen des Gesundheitswesen, Sozialwesen, Fürsorge für Mutter und Kind, Rentner – Massenmedien – Presse, Rundfunk, Fernsehen – Hauptstädte : Berlin, Wien, Bern – Hauptettapen der deutschen Geschichte – Überblick

Konverzačné témy Haus und Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Lande – Charaktereigenschaften – Beschreibung eines nahestehenden Menschen – Kleidung und Mode – Berufe – der Weg zum Beruf, meine Arbeit – Reisen und Verkehr – Verpflegung, deutsche und slowakische Küche, Speisekarte – Touristische Sehenswürdigkeiten in der Slowakei – Dienstleistungen, Geschäfte, Einkäufe, Ausleihstationen – Unterkunft – Unterkunftsmöglichkeiten im IN-Ausland – Wetter, Erde, Natur, Umwelschutz – Freizeit und Hobbys – Körperkultur und Sport – in Schulen und Gemeinden (Städten) – Urlaub und Erholung, Ferien – Lebensstandard und Lebensqualität

Cieľová skupina

Záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním pre prax v školstve, v štátnej správe a samospráve, záujemcovia o zvýšenie vedomostí z NJ na profesionálnu úroveň, absolventi stredných škôl, nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami NJ, nezamestnaní absolventi vysokých škôl, maturanti z NJ.

Kurz je vhodný pre absolventov stredných a vysokých škôl s iným ako pedagogickým zameraním, záujemcovia pracujúci v zahraničných spoločnostiach pôsobiacich na území SR, výhodou, ktorú ponúkame, je diaľková forma štúdia v kombinácii s prípadnou praxou.

Požadované vstupné vzdelanie

Vedomosti na úrovni slovnej zásoby B1-B2, dokonalý prehľad v nemeckej gramatike, výhodou maturita z nemeckého jazyka, prípadne dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine.

Profil absolventa

Po zdarnom absolvovaní kurzu je študent pripravený na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – II. stupeň náročnosti, absolvent má prehľad o politickom usporiadaní, geografickej polohe, nemecky hovoriacich krajín, ich školských systémov, v konverzačnej oblasti disponuje slovnou zásobou z tém každodenného styku- kultúra, šport, masmédiá, dokáže komunikovať v okruhu konverzačných tém na profesionálnej úrovni, ovláda základnú časť špecifickej slovnej zásoby v okruhu Wirtschaftsdeutsch, má prehľad o historickom vývine nemecky hovoriacich krajín, vývoji literatúry v týchto krajinách, je oboznámený s najvyznanejšími literárnymi predstaviteľmi nemeckej a rakúskej literatúry v ich jednotlivých obdobiach, dokáže aktívne reagovať na spoločenské problémy, komunikovať v danom rozsahu slovnej zásoby, predpoklad obohatenia slovnej zásoby o 1500 nových slov.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva z dole uvedeného študijného materiálu.

Študijný materiál

Všeobecný študijný návod pre jazykové kurzy
Metodický postup k riešeniu domácich úloh + Domáce úlohy + texty
CD 1-2
Nemecká maturitní témata (Infoa)
Nemecké konverzačné témy pre maturitu (Fraus)
Čítanka I Doplnkové čítanie
CD I Posluchové cvičenia
Maturitní nemecké reálie (Infoa)
Deutschsprachige Länder (Fragment)
Čítanka II Doplnkové čítanie
Čítanka III Doplnkové čítanie
Čítanka IV Zborník prác
Cvičebnica Humboldt
CD II Posluchové cvičenia
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz