+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

121 Anglický jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve.

Anglický jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifický zameraním v úrovni B1
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

kurz je určený záujemcom, ktorí pracujú v odvetví cestovného ruchu, reštauračných a hotelových služieb, Slovensko so svojimi prírodnými krásami, geografickou polohou sa v rámci európskeho cestovného ruchu stáva zaujímavou destináciou pre zahraničných turistov. S nárastom cestovného ruchu na Slovensku rastú i nároky na jazykové vedomosti ľudí pracujúcich v tejto sfére. Náš nadstavbový kurz angličtiny je svojím obsahom orientovaný do slovnej zásoby týkajúcej sa cestovného ruchu, hotelierstva, služieb a časti anglickej obchodnej korešpondencie. V štúdiu prechádza študent metodickým postupom slovnou zásobou komplexným obsahom lekcií zameraných do špecifických oblastí hoteliertsva, služieb, turizmu, obchodnej korešpondencie.
V neposlednej rade čaká na študenta množstvo frazeologických spojení a prehľad gramatiky vychádzajúcej z obsahu kurzu. Úspešný postup v tomto kurze predpokladá základné až pokročilé vedomosti z anglického jazyka. Okrem rozširovania slovnej zásoby poskytuje študijný materiál množstvo ďalších vedomostí a poznatkov zo systémovej práce turistického, hotelového zariadenia v zahraničí, cestovného ruchu, dopravy. V študijných textoch sú prezentované materiály hotelových zariadení z anglicky hovoriacich krajín Európy.

Cieľová skupina

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne AJ, záujemcovia pracujúci v oblasti cestovného ruchu, absolventi stredných škôl tohoto charakteru, nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni A2

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje novou slovnou špecifickou zásobou okolo 2 500 lexikálnych jednotiek. Ovláda špecifickú slovnú zásobu AJ slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore špecifických tém kurzu. Získava vedomostí o základoch fungujúceho podniku v cestovnom ruchu, disponuje základmi obchodnej korešpondencie v tejto oblasti, má informácie o jednotlivých anglicky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na GB a jej cestovný ruch, o kultúre a podmienkach podnikania, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní sietí cestovných kancelárií, hotelov. Je oboznámený so špecifickou slovnou zásobou, spôsobmi vedenia obchodných rozhovorov od recepcie hotela po dennú prevádzku cestovnej kancelárie. Disponuje grafickými zručnosťami anglického jazyka v obchodnej korešpondencii.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 450-600 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z učiva zo 4 učebníc, na vypracovanie 8 domácich úloh

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Metodický návod I/II-DU-Key 1-40
  • Book 1
  • Book 2
  • Slovník
  • CD 1
 • 2. diel
  • Book 3
  • Book 4
  • Appendix – Doplnkové čítanie
  • Prehľad prebranej gramatiky
  • CD 2
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz