+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

123 Anglický jazyk pre pokročilých.

Anglický jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so všeobecným zameraním v úrovni B1
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Stupeň pokročilí predstavuje v štúdiu AJ dokonalé ovládanie základných a zložitejších gramatických pravidiel, bez solídnych vedomostí z gramatiky, lexikológie a vetnej skladby postup v napredovaní v cudzom jazyku je veľmi zložitý. Okrem gramatických pravidiel overených v množstve cvičení je v učebnom pláne zahrnuté množstvo praktických vedomosti z reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín a konverzačných tém každodenného života bežných Angličanov a obyvateľov USA.
Študent je postupne vedený slovnými druhmi v AJ s precvičovaním teoretického učiva i s prekladmi slovenských ekvivalentov, všeobecným cieľom kurzu je zlepšenie dosiahnutých vedomostí z úrovne začiatočníckych kurzov a kurzov mierne pokročilých, na príkladoch množstva modelových viet si značne rozširuje aktívnu slovnú zásobu, vo fonetických cvičeniach si zdokonaľuje fonetickú stránku výslovnosti.

Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami AJ, nezamest. absolventi vysokých škôl, záujemcovia pracujúci v zahraničných spoločnostiach pôsobiacich na území SR, záujemkyne aupair s absolvovaným dlhším pobytom v cudzine s vykonaním Cambridge certifikátu, výhodou, ktorú ponúkame, je diaľková forma štúdia v kombinácii s prípadnou praxou.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni A1-A2.

Profil absolventa

Absolvent kurzu má vedomosti a praktické fonetické zručnosti v AJ, pozná členenie slovných druhov, ich postavenie vo vetách a vetných spojeniach z morfologického a syntaktického hľadiska, postupne je vedený slovnými druhmi s dôrazom na praktické cvičenia, ktorých riešenia si môže overiť v kľúčoch jednotlivých skrípt, ovláda slovné druhy, slovesné časy v AJ, prakticky dokáže využívať v konverzácii a modelových vetách modálne slovesá, používanie členov, rozozná rozdiely medzi činným a trpným rodom, vie ich prakticky použiť v ústnom i grafickom prejave.

Je informovaný o vedľajších funkciách slovies, má základné vedomosti z oblasti reálií – geografickej polohe GB, USA, spoločenského, politického a školského systému v GB a USA, z oblasti tradícií v týchto štátoch, o priemysle, masovokomunikačných prostriedkoch, má prehľad o najdôležitejších literárnych predstaviteľov oboch krajín pozná ich najslávnejšie diela, v praktických cvičeniach si zdokonaľuje svoju výslovnosť a fonetickú stránku jazyka, má obohatenú slovnú zásobu v aktívnom ponímaní o približne 1 500-2 000 lexikálnych jednotiek.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 10+10 mesiacov (odporúčame 250-500 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva a vychádza z dole uvedeného študijného materiálu.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • GEAN01a
  • GEAN01b
  • GEAN05
  • GEAN06
 • 2. diel
  • GEAN07
  • GEAN08
  • GEAN09
  • GEAN10 + 2CD
  • GEAN11A
  • GEAN11B
  • GEAN17
  • GEAN18
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz