+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

125 Anglický jazyk – prípravný kurz pre Cambridge First Certificate in English.

Anglický jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Prípravný kurz pre výkon jazykovej skúšky FCE Cambridge v úrovni B2.
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Je treťou úrovňou skúšok Cambridge v Anglickom jazyku pre študentov ktorých materinským jazykom nie je Angličtina. Je to skúška úrovne upper-intermediate a jej absolvovanie je všeobecne považované ako záruka bezproblémovej komunikácie v písanej i hovorenej forme. FCE je skúška pre všetkých, ktorý potrebujú angličtinu pre každodenné používanie v rôznych oblastiach (obchod, medicína, štúdium, cestovný ruch atď). FCE – First Cambridge Certificate je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý potvrdzuje znalosť a úroveň angličtiny na vysokej úrovni. Je rešpektovaný v medzinárodnom obchode, v priemysle na školách a univerzitách a tam kde sa vyžaduje znalosť angličtiny min. na úrovni FCE. Cambridgské skúšky sú uznávané po celom svete. Sú prepojené s Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment publikovaný Radou Európy. Keďže FCE je skúška postavená na praktických úlohách, je vhodná pre všetkých, ktorý chcú pracovať a študovať v zahraničí, alebo sa venujú zahraničnému obchodu. Tento certifikát je akceptovaný zamestnávateľmi a univerzitami po celom svete.
Skúška sa skladá z 5 častí:
Čítanie s porozumením (1 hodina 15 minút) – Táto časť testu hodnotí schopnosť kandidáta čítať, porozumieť štruktúre textu, jeho zmyslu a podstate. Texty sú vyberané z kníh, časopisov a novín.
Písanie (1 hodina 30 minút) – Písanie preveruje schopnosť kandidáta písať a štylizovať rôzne druhy listov, článkov, oznamov, úvah a rozprávaní v rozsahu 120–180 slov. Kandidátovi je udelená téma, štýl a tiež je charakterizovaná skupina čitateľov.
Používanie Anglického jazyka (1 hodina 15 minút) – Tretia časť testu hodnotí vedomosti a schopnosti kandidáta v gramatike. Táto časť je rozdelená na 5 častí, ktoré sú zamerané na slovnú zásobu, dopĺňanie textu, transformáciu viet a slov. Počúvanie s porozumením (cca. 40 minút) – Počúvanie s porozumením je zamerané na kandidátovu schopnosť porozumieť hovorenému textu a zachytenie podstaty. Texty sú vyberané z rôznych zdrojov rozhovory, diskusie, prednášky, správy atď.
Komunikácia (cca. 14 minút) – Táto časť testu je zameraná na schopnosť kandidáta plynulo komunikovať. Skladá sa zo 4 podčastí rozhovor, samostatné rozprávanie (cca 1 min.), spoločná úloha a diskusia. Kandidátom je poskytnutý pomocný materiál – rôzne fotografie, kresby a obrázky. Kandidáti absolvujú túto časť testu vo dvojiciach.
Prestíž certifikátov predstavuje výsledok dlhodobého zamerania na obsah a kvalitu, sú podporované výskumným tímom v UK. Skúška dokumentuje stupeň B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Ide o pokročilú úroveň ovládania jazyka vo všetkých horeuvedených oblastiach. FCE je medzinárodne uznávanou skúškou akceptovanou vo sfére obchodu, priemyslu, pri kontakte s verejnosťou, na administratívne účely v bankovníctve, v leteckých spoločnostiach, v kulinárskej praxi a podobne. Akceptujú ju aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách a iné inštitúcie. Skúšky sa organizujú s British Council jedenkrát do roka i v regionálnych zastúpeniach SR v Bratislave, v Banskej Bystrici a Košiciach.

Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami AJ, nezamest. absolventi vysokých škôl, záujemcovia pracujúci v zahraničných spoločnostiach pôsobiacich na území SR, záujemkyne aupair s absolvovaným dlhším pobytom v cudzine, výhodou, ktorú ponúkame, je diaľková forma štúdia v kombinácii s prípadnou praxou.

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti na úrovni základnej slovnej zásoby okolo 3000 lexikálnych jednotiek v aktívnom používaní, čiastočný prehľad v anglickej gramatike, výhodou dlhší pobyt v anglicky hovoriacej krajine i pre záujemcov so základným vzdelaním.

Profil absolventa

Absolvent prípravného kurzu prejde postupne všetkými obsahovými požiadavkami pre výkon skúšky, získava vedomosti a zručnosti pri čítaní textov, disponuje dostatočne širokou slovnou zásobou vychádzajúc z tém študijného materiálu, dokáže improvizovať v reprodukcii čítaného, prípadne počutého textu, v rámci posluchových cvičení si pravidelne buduje komunikačnú schopnosť reakcie , pravidelným postupom od lekcií si rozširuje slovnú zásobu o nové lexikálne jednotky a zaužívané spojenia, frazeologizmy, v diskusných tréningoch vychádzajúc z počutého modeluje obsahové diskusie, ovláda základy anglickej gramatiky, má dostatočné vedomosti a zručnosti grafického prejavu v angličtine i s požiadavkami na obchodný list a prejav.
Spĺňa požiadavky v rámci európskeho hodnotiaceho rámca na úrovni B2, Vie plynulo a spontánne komunikovať, a preto by mohol komunikovať aj s cudzincami. Ak je kontext známy, ak vysvetľuje alebo podporuje jeho názory, dokáže sa aktívne zapájať do diskusie. Rozumie dlhším prednáškam a vie sledovať dokonca aj komplexnejší sled argumentov za predpokladu, že téma je viac-menej známa. Rozumie väčšej časti TV správ a bežných programov. Rozumie väčšine filmov v štandardnej reči. Vie čítať články a správy týkajúce sa súčasných problémov, v ktorých pisatelia hodnotia jednotlivé postoje alebo názory. Rozumie súčasnej literárnej próze. Vie písať listy podčiarkujúce osobný význam udalostí a skúseností.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 400-700 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva a vychádza z dole uvedeného študijného materiálu.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný návod pre jazykové kurzy
  • EGRA01
  • EGRA02
  • CFCE01
  • CFCE02
 • 2. diel
  • CFCE03
  • CFCE04 + CD
  • Učebnica Longman GOLD + CD
  • Čítanka 126
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz