+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

126 Anglický jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky.

Anglický jazyk, Jazykové kurzy

Organizačná forma

Internetový jazykový prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky v úrovni C1
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Angličtina má medzi svetovými jazykmi výsostné postavenie. Dokonalé ovládanie anglického jazyka sa stáva v dnešnej dobe požiadavkou pre získanie dobrého zamestnania. Študijný plán tohto kurzu predpokladá solídnu úroveň komunikačných schopností v AJ a vstupné zvládnutie jazyka na úrovni „pokročilí“. Obsahuje učivo z oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín a konverzačných tém každodenného života. Cieľom kurzu je dokonalá príprava k výkonu základnej – všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. Pre úspešné napredovanie v štúdiu je potrebné sledovanie dennej tlače v anglickom jazyku, cudzojazyčné vysielanie rozhlasových a televíznych správ, všeobecný prehľad o Veľkej Británii, USA a ďalších anglicky hovoriacich krajín. Kurz je určený nielen absolventom kurzov Humboldt IDŠ s nižším stupňom náročnosti, ale i novým uchádzačom o štúdium. V tejto oblasti sme zaznamenali pokrok a záujemcom ponúkame zaujímavý produkt. Úzky kontakt a partnerský vzťah študenta a pedagóga možno realizovať i elektronickou poštou, cieľom aktivity je výkon štátnej jazykovej skúšky z AJ, štúdium v tomto kurze predpokladá kvalitné vedomosti anglického jazyka z gramatiky.
Obsahom nadväzuje na nižšie stupne našich kurzov AJ. Študijný plán je zameraný do oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín a konverzačných tém požadovaných k výkonu základnej a všeobecnej jazykovej skúšky. Študijný materiál prináša postupne po lekciách množstvo informácií o anglicky hovoriacich krajinách všeobecného, ale i špecifického charakteru. Do študijného plánu prípravného kurzu sú začlenené základné informácie o historickom vývine krajiny, súčasnej spoločenskej situácii, politický a školský systém a mnoho iných zaujímavých tém. Oblasť konverzačných tém sa zaoberá témami vychádzajúcimi z každodenného života, jeho potrieb, medziľudských vzťahov. Štúdium kladie náročné požiadavky na samostatné rozhodovanie študenta, organizáciu a plánovanie individuálneho študijného plánu. Cieľom partnerského vzťahu je zdarný výkon základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, ktorá je žiadaná pri rôznych výkonoch povolania. Absolvent tohto kurzu získa praktické a teoretické vedomosti z AJ, prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho a spoločenského života v anglicky hovoriacich krajinách. Obsahom študijného plánu sú gramatické testy pre opakovanie a testy vedomostného charakteru. Cieľom štúdia je výkon základnej – 1. stupeň, alebo všeobecnej – 2. stupeň štátnej jazykovej skúšky.

Požadované témy na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v zmysle Vyhlášky MŠ SR

Témy reálií

 • PHYSICAL GEOGRAPHY (geographical situation, climate, mountains, rivers, fauna, flora)
 • ECONOMIC GEOGRAPHY (mineral deposits, agricultural conditions industries and agriculture – historical survey, present state, trade, transport)
 • PEOPLE (historical survey, present state, nationalities – minorities, social structure)
 • FORMS OF GOVERNMENT (historical survey, present state, law and order)
 • POLITICAL ORGANIZATION (political parties and foreign policy – historical survey, present state)
 • EDUCATION – LANGUAGE (development, differences between British English and American English)
 • FINE ARTS (painting, sculpture, music, film, theatre, architecture)
 • SCIENCE AND RESEARCH (historical survey, present state)
 • SOCIAL WELFARE (historical survey, present state)
 • MASS MEDIA (press, radio, television)
 • MAIN STREAMS IN LITERATURE
 • TYPICAL WAY OF LIVING (holidays and festivals, housing, leisure, sports)
 • CAPITAL OF … (General Information)
Konverzačné témy

 • House or Flat? Pros and Cons
 • Town or Country? Pros and Cons
 • My Daily Programme (My Occupation, My Place of Work)
 • If you Travelled to UK or USA What Would You Like to See?
 • Does Eating and Drinking Cut Our Life Expectancy?
 • Itinerary of a Visit to Bratislava or Slovakia
 • Nature and Environmental Politics
 • Shopping : Little Groceries or Super- and Hypermarkets?
 • Significance of Art in Our Life
 • Why Ought Everybody to have a Hobby?
 • Education Does not End with a Diploma
 • Sports and Tourism
 • A Means of Enhancing International Friendship?
 • Holidays: In a Tent or at a Hotel? Pros and Cons
 • What Made You Learn English?

Cieľová skupina

Záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním pre prax v školstve, v štátnej správe, samospráve, záujemcovia o zvýšenie vedomostí z AJ na profesionálnu úroveň, absolventi stredných škôl, nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru s požadovanými základnými vedomosťami AJ, nezamestnaní absolventi vysokých škôl, maturanti z AJ, kurz je vhodný pre absolventov stredných a vysokých škôl s iným ako pedagogickým zameraním, záujemcovia pracujúci v zahraničných spoločnostiach pôsobiacich na území SR, záujemkyne aupair s absolvovaným dlhším pobytom v cudzine s vykonaním Cambridge certifikátu, výhodou, ktorú ponúkame, je diaľková forma štúdia v kombinácii s prípadnou praxou

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni B2, výhodou je maturita, resp. prvý stupeň základnej štátnice.

Profil absolventa

Po zdarnom absolvovaní kurzu je študent pripravený na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – II. stupeň náročnosti (podľa jeho rozhodnutia i základnej v I. stupni náročnosti), absolvent má prehľad o politickom usporiadaní, geografickej polohe anglicky hovoriacich krajín, ich školských systémov, v konverzačnej oblasti disponuje slovnou zásobou z tém každodenného styku- kultúra, šport, masmédiá, dokáže komunikovať v okruhu konverzačných tém na profesionálnej úrovni, ovláda základnú časť špecifickej slovnej zásoby v okruhu obchodnej angličtiny, má prehľad o historickom vývine anglicky hovoriacich krajín, vývoji literatúry v týchto krajinách, je oboznámený s najvýznamnejšími literárnymi predstaviteľmi literatúry v ich jednotlivých obdobiach, dokáže aktívne reagovať na spoločenské problémy, komunikovať v danom rozsahu slovnej zásoby, predpoklad obohatenia aktívnej slovnej zásoby o 1 500 nových slov, pasívnej o ďalších približne 1 000 lexikálnych jednotiek (slov).

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), individuálny študijný plán pozostáva a vychádza z dole uvedeného študijného materiálu.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Metodické pokyny k riešeniu a zadania DÚ
  • Anglické maturitní témata – Infoa
  • Cvičebnica testov – Humboldt
 • 2. diel
  • Maturitné anglické reálie – Infoa
  • Some basics facts – Fragment
  • Posluchové cvičenia GEAN10 + 2 CD
  • Čítanka – doplnkové texty
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz