+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

160 Ruský jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou.

Jazykové kurzy, Ruský jazyk

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-A2
 

Cieľ vzdelávacej aktivity

Východoeurópske jazyky po páde železnej opony sa stávajú populárnymi i v západných krajinách. Svedčí o tom i úspech tohto kurzu v Rakúsku za posledných päť rokov. V tomto jazyku písali svoje literárne diela velikáni svetovej literatúry, ktorí svojimi dielami približovali Rusko celému svetu. Ruský jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov, ktorý je ostatným slovanským jazykom veľmi blízky napriek používaniu azbuky v písomnom prejave. To môže byť pre vás určitou výhodou v napredovaní. Po páde berlínskeho múru a otvoreniu sa východnej časti Európy ostatnému svetu si tento jazyk v poslednom období nachádza sympatizantov v rôznych krajinách nielen v oblasti hospodárskych a kultúrnych kontaktov, ale i vo sfére každodenného života obyčajných ľudí. Rusko ako jedna z najväčších krajín má svoju históriu, bohaté kultúrne literárne dedičstvo z predošlých storočí. Puškin, Tolstoj, Gogoľ, Dostojevskij a mnohí ďalší významní ruskí spisovatelia patria právom medzi svetovú literárnu elitu.
Na Slovensku už dorastá generácia mladých ľudí, ktorá má k ruštine čistý, politikou neovplyvnený vzťah. Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú dosiahnuť komunikačnú úroveň so slovnou zásobou približne 4000 lexikálnych jednotiek. Kurz je spracovaný metodicky prirodzenou metódou od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou. Prirodzená metóda, nazývaná aj priama metóda, má v metodike učenia sa cudzích jazykov výnimočné postavenie. Ide o moderný spôsob učenia sa cudzích jazykov na základe individuálnych schopností študenta s cieľom dosiahnutia komunikatívnej úrovne mimo gramatických poučiek, prevláda učivo faktu. Na základe dosiahnutia ovládania slovnej zásoby prvej lekcie pristupujú nové slovíčka a zvraty nenásilne, kedy študent je schopný odhadnúť význam nových slov na základe kontextu predchádzajúcich cvičení. Stavba jednotlivých lekcií pozostáva z tematického článku, praktických cvičení, ktorých vypracovanie si môže študent overiť v riešeniach, gramatické učiva vychádzajúc z textov tém, doplnkových cvičení. Fonetickú výuku a suplovanie pedagóga zabezpečujú CD nosiče, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu. V postupnom napredovaní v štúdiu napomáhajú študentovi praktické cvičenia spracované na spôsob drilu, ktorými sa aktivizuje jeho slovná zásoba v danej tematickej oblasti.

Cieľová skupina

Nezamestnaní so základným/stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre všetky kádre – absolventov základných a stredných škôl, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre potrebu navrátenia nezamestnaných do pracovného pomeru, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, záujemcovia, ktorí už pre určitým časom prešli kurzami na úrovni začiatočníkov a pociťujú potrebu zaktivizovať získané pasívne vedomosti v aktívnom vedomí, spôsob štúdia kladie náročné požiadavky na vlastnosti študenta, ako sú sebadisciplína, schopnosť organizácie voľného času, aktivita, stupeň motivácie, stanovenie čiastkových cieľov, vytrvalosť, schopnosť komunikácie s lektorom, vhodné podmienky na štúdium v domácom prostredí, samostatnosť – lektor je partnerom, nie klasickým učiteľom, výhodou pre mail je ovládanie základov práce s PC a skúsenosti s elektronickou poštou a internetom.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, stredoškolské, výhodou už absolvované prvé kontakty s cudzím jazykom

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda cudzí jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu. Získava vedomostí o základoch reálií cudzím jazykom hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých cudzím jazykom hovoriacich krajinách, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry jazykom hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnosťami jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v študovanom jazyku, má základné vedomosti demografického charakteru o krajine, pozná zvyky a obyčaje, tradičné oslavy a ich spôsoby počas celého roka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 400-600 hodín podľa individuálneho tempa študenta), individuálny študijný plán pozostáva z 40 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 7 domácich úloh.

Študijný materiál

 • 1. diel
  • Všeobecný študijný návod
  • Metodický návod ku kurzu 160
  • Gramatická príručka
  • Zošit 1, kapitoly 1–4
  • Zošit 2, kapitoly 5–8
  • Zošit 3, kapitoly 9–12
  • Zošit 4, kapitoly 13–16
  • Zošit 5, kapitoly 17-20
  • Zoznam slov – Slovník, kapitoly 1–20
  • Riešenia k cvičeniam „A“ – kapitoly 1-20
  • Metodické pokyny kapitoly 1–20
  • CD 1
  • CD 2
 • 2. diel
  • Zošit 6, kapitoly 21–24
  • Zošit 7, kapitoly 25–28
  • Zošit 8, kapitoly 29–32
  • Zošit 9, kapitoly 33–36
  • Zošit 10, kapitoly 37-40
  • Riešenia k cvičeniam, kapitoly 21-40
  • Metodické pokyny kapitoly 21-40
  • Zoznam slov – Slovník, kapitoly 21–40
  • CD 3
  • CD 4
 

  Formulár domácej úlohy
  Čo znamená náročnosť kurzov A1, A2, B1, B2, C1, C2

Mám nezáväzný záujem o kurz